Så beräknas tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. Det är restauranger där tillsynsbehovet är som störst, som också får betala de högsta tillsynsavgifterna. Utgångsvärdet för beräkning av tillsynsavgiften är prisbasbeloppet som räknas om varje år.

År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr. För att beräkna tillsynsavgiften placeras restaurangens alkoholomsättning in i intervall. Varje intervall har ett indextal som ökar med alkoholomsättningen. Prisbasbeloppet multipliceras med indextalet och man får ett tal som i sin tur multipliceras med procentsatsen för alkoholomsättningen på serveringsstället, resultatet utgör tillsynsavgiften.

Indexberäkning

Alkoholomsättning (kronor)

Index

0 - 200 000

0,6

200 001 - 400 000

0,7

400 001 - 600 000

0,8

600 001 - 800 000

0,9

800 001 - 1 000 000

1,0

1 000 001 - 2 000 000

1,1

2 000 001 - 3 000 000

1,3

3 000 001 - 4 000 000

1,5

4 000 001 - 5 000 000

1,7

5 000 001 - 6 000 000

1,9

6 000 001 - 7 000 000

2,1

7 000 001 - 8 000 000

2,3

8 000 001 - 9 000 000

2,5

9 000 001 - 

2,7

 

Räkneexempel

En restaurang har en totalomsättning på 500 000 kronor och en alkoholomsättning på 70 000 kronor, vad blir tillsynsavgiften?

Enligt tabellen får restaurangen ett index på 0,6 för alkoholomsättningen 70 000 kronor. Indexvärdet (0,6) multipliceras därefter med prisbasbeloppet som är 57 300 kronor, detta ger resultatet 34 380 kronor.

Alkoholomsättningens del av totalomsättningen är 14 procent (70 000/500 000=0,14).

14 procent av 34 380 kronor är 4813 kronor, vilket utgör tillsynsavgiften. Avgiften är dock aldrig lägre än 3 000 kronor eller högre än 35 000 kronor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: