Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst är en service som är till för att du som har ett funktions­hinder ska kunna resa på samma sätt som en person utan funktions­hinder.

Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt till färdtjänst.

Att åka med färdtjänst innebär att:

  • Du reser med taxi. Om du på grund av din funktionsnedsättning inte kan åka med personbil kan du beviljas tillstånd att resa med specialfordon.
  • Du får åka inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen.
  • Du betalar en avgift på minst 59 kronor per enkelresa och person.

Vissa krav måste vara uppfyllda för att du ska beviljas färdtjänst

För att beviljas färdtjänst måste du:

  • vara folkbokförd i Kungörs kommun.
  • ha ett funktionshinder som överstiger tre månader eller bestående funktionshinder som gör att du inte kan förflytta dig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer, som till exempel tåg eller buss.

Hjälp av ledsagare eller medresenär

Chauffören ska hjälpa dig med i- och urlastning av bagage och hjälpmedel till och från lägenhetsdörr eller motsvarande. Om du behöver hjälp under själva resan, utöver den hjälp som taxichauffören kan ge dig, kan du beviljas ledsagare. Ledsagare kan beviljas endast om behovet är i anslutning till själva resan och inte aktiviteten eller vistelsen vid resmålet.

Om du behöver hjälp i anslutning till resan, till exempel för att uträtta ärenden, kan du ta med dig en medresenär. Medresenären betalar alltid samma egen­avgift som färdtjänstresenären.

Färdtjänst i annan kommun

Om du tillfälligt besöker en annan kommun och behöver färdtjänst inom den kommunen kan du ansöka om färdtjänst. Ansökan måste göras hos Kungsörs kommuns färdtjänsthandläggare i god tid innan resetillfället. Som färdtjänst­resenär kan du beviljas högst tjugo enkelresor per år i annan kommun.

Riksfärdtjänst för resor inom Sverige

Om du ska resa längre resor inom Sverige och inte ensam kan klara att åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om riksfärdtjänst. Innan beslut fattas görs en utredning om funktionshindrets omfattning. Om du blivit beviljad insatsen riksfärdtjänst ansöker du därefter om varje resa separat minst 14 dagar före ansökt resa. I ansökan ska syftet med resa framgå.

Vissa resor får inte ske med färdtjänst

Färdtjänst får inte omfatta sjuk- och behandlingsresor (till tandläkaren, läkaren, sjukgymnasten eller distriktssköterskan). Inte heller skol­skjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering får ske med färdtjänst. Sådana resor kan du istället ha rätt att genomföra på annat sätt.

Rätt att överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet om färdtjänst kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter att du tagit del av ditt beslut. Du skickar din överklagan till:
Kungsörs kommun
Socialförvaltningen
736 85 Kungsör

Så här ansöker du om färdtjänst och riksfärdtjänst

Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen, via telefon, mail, blankett eller i vår e-tjänst Öppnas i nytt fönster..

Ansökan hos biståndshandläggare;

  • På telefon 0227-60 03 00 på telefontid måndag-fredag 08.00-09.30. Om du ringer efter telefontid kan du lämna ett meddelande via växeln
  • Via maila på: bistandshandlaggarna@kungsor.se
  • Via blankett som kan hämtas här på hemsidan
  • Via e-tjänsten.

Efter att du ansökt kommer någon från biståndsenheten återkommer till den enskilde inom 24 timmar måndag-fredag.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: