Regler och avgifter - fritidshem

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. På fritidshemmet finns alltid någonting att göra. Barnen kan delta i inne- och uteaktiviteter, leka med kompisar, ta det lugnt eller göra läxorna.

Rätt till plats

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Alla fritidshem ligger i direkt anslutning till skolan. Barn kan även i vissa fall ha rätt till fritids i större omfattning om det finns särskilda skäl. Om detta är fallet kontaktas rektor på den skola där detta är aktuellt.

Öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år finns ”öppen fritidsverksamhet” som ett alternativ istället för fritidshem. Barnen har då möjlighet att delta i verksamheten efter skolans slut fram till klockan 17.00 under skoldagarna och från klockan 09.00 till klockan 17.00 på loven. Samverkan sker med övriga fritidshem.

Omsorg på loven

För vårdnadshavare som inte har ett 12 månaders abonnemang på fritids, på grund av exempelvis arbetslöshet, finns möjlighet att köpa plats på fritidshemmet på loven. Ansökan ska göras i Edlevo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. före 1 mars respektive 1 september.

Schema

Barnets närvaroschema upprättas av vårdnadshavare. Närvarotiden beräknas som genomsnitt för max 12 veckor och inlämnas senast 14 dagar i förväg via Edlevo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Antal timmar ett barn får plats bestäms utifrån vårdnadshavarnas arbets-/studie- och restider. Även sovtid, max 8 timmar, på grund av skiftarbete får räknas in.

Vad kostar det?

Avgiften för plats i fritidshem är indexreglerad enligt beslut av kommun­fullmäktige och följer Riksdagens beslut om maxtaxa. Taxan gäller för all förskoleverksamhet och skolbarnomsorg inom kommunen. Avgiften tas ut vid tolv tillfällen under året, månadsvis i efterskott.

Beräkning av avgifter

Din avgift för fritidshemmet beräknas utifrån hushållets bruttoinkomst, barnets närvarotid och hur många barn familjen har inskrivna i förskola och fritidshem.

Avgiften grundas på abonnemangsprincipen, vilket betyder att man betalar avgift enligt den överenskomna närvarotiden, oavsett om man använder platsen eller inte. Inget avdrag på avgiften ges för t ex uppsägningstid, semester, lov och annan ledighet, stängningsdagar eller då barnet är sjukt.

Avgift för lovomsorg

Lovomsorg bokas för en termin åt gången och betalas i förskott. För lovomsorg utgår ingen syskonrabatt.

Anmäl förändrad inkomst

När familjens inkomster minskar eller ökar, förändras avgiften. Du ska själv anmäla förändringar i närvarotid eller inkomständringar via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Lämnas inte nödvändiga uppgifter för avgiftens fastställande, debiteras avgift enligt högsta nivån på maxtaxan från första dagen.

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla betalar rätt avgift enligt den taxa som gäller. Därför gör Kungsörs kommun stickprovskontroller för att säkerställa att rätt avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem debiteras. Kontrollen genomförs genom att de inkomstuppgifter som hushållet lämnat jämförs med taxerad inkomst hos Skatteverket.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst innan skatt utgörs i huvudsak av hushållets/hushållens sammanlagda inkomst, exempel finns nedan. Kontakta Skatteverket för att få mer upplysningar:

 • din lön
 • föräldrapenning
 • sjukpenning
 • arbetslöshetsersättning
 • vuxenstudiebidrag
 • inkomst av näringsverksamhet, efter
 • avdrag för egenavgifter
 • pension
 • sjukbidrag
 • rehabiliteringspenning
 • skattepliktigt vårdbidrag
 • skattepliktigt utbildningsbidrag
 • livränta
 • periodiskt understöd och
 • arvoden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: