Allvarlig kemikalieolycka (Seveso)

För att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i mitten av 70-talet i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 kvadratkilometer mark och förgiftade ett stort antal människor och djur.

I Sverige är sevesodirektivet infört genom den så kallade Sevesolagstiftningen som omfattar lag (1999:381), förordning (2015:236) och föreskrifter (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Regler för Sevesoanläggningar återfinns även inom miljöbalken (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den centrala tillsynsmyndigheten enligt Sevesolagstiftningen. Länsstyrelserna utför operativa tillsynen och ska ta fram en tillsynsplan för berörda Sevesoverksamheter samt upprätta ett tillsynsprogram för varje verksamhet.

Två kravnivåer

Reglerna omfattar verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i stora mängder. Gränsmängderna varierar för olika kemikalier, beroende på deras egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Gränsmängderna återfinns i bilaga 1 till förordningen (SFS 2015:236). Det finns också summeringsregler för de verksamheter som hanterar stora mängder av flera olika typer av kemikalier.

Skyldigheter för verksamhetsutövare

Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter. För verksamhetsutövarna gäller olika krav beroende på vilken kravnivå de omfattas av. De mest omfattande kraven gäller de verksamheter som ligger på den högre kravnivån.

Högre kravnivån
Lägre kravnivån

Skyldigheter för kommunen

Reglerna innebär även skyldigheter för kommunen:

  • Kommunen ska upprätta en plan för räddningsinsatser för verksamheter på den högre kravnivån. Planernas syfte är att minimera skador på människor och miljö genom att fungera som beslutsstöd och bidra till att viktiga åtgärder inte förbises. Planen ska förnyas minst vart tredje år, och allmänheten ska då ges möjlighet att lämna synpunkter på planen. Planen ska också övas minst vart tredje år.
  • Information till allmänheten från respektive Seveso-verksamhet ska finnas tillgänglig via kommunens webbplats. Denna syftar till att informera om de risker som verksamheten medför och hur allmänheten i närheten ska skydda sig om ett sådant behov finns. För verksamheter på den högre kravnivån ska informationen även skickas ut till berörda (de boende i närområdet) utan begäran, minst vart femte år. Informationsinsatsen sker på verksamhetsutövarens bekostnad.
  • Kommunen ska genomföra god fysisk planering som i möjligaste mån separerar Sevesoverksamheter från annan verksamhet.

Sevesoanläggningar i Kungsörs kommun

Här är de verksamheter i Kungsörs kommun som omfattas av Sevesolagstiftningen:

Högre kravnivån

I Kungsör finns inga anläggningar i den högre kravnivån

Lägre kravnivån

Inom Kungsörs kommun finns en verksamhet i den lägre kravnivån som omfattas av Sevesolagstiftningen. Nedan finns länkar där du kan läsa mer om vilken typ av verksamhet som bedrivs, vilka de farliga ämnena är, vad som skulle kunna hända om en olycka sker i verksamheten samt hur du skulle kunna påverkas och hur du blir larmad om en olycka skulle inträffa.

Kungsörs Grus AB
Box 91
736 22 Kungsör

Borrning, sprängning, krossning av befintlig berggrund till olika sten- och grusfraktioner.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Information från MSB

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: