Avgiftskontroll

Avgiftskontroll genomförs årligen inom förskola och fritidshem. Vid avgiftskontrollen jämförs uppgifterna som är lämnade till kommunen med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket. Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för plats i förskola och fritidshem.

De allra flesta betalar rätt avgift och kommer inte att beröras av detta. Visar det sig att de uppgifter om inkomst du har lämnat till oss är högre eller lägre än den faktiska inkomsten kommer det att justeras genom att du i efterhand faktureras eller får tillbaka pengar för gällande år. Belopp under 50 kr/ månad dvs 600 kronor för året faktureras eller återbetalas inte.

Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Om avgiftskontrollen på andra språk

Vanliga frågor om avgiftskontroll

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott i näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera

Hur räknas rätt avgift ut?

Hushållets totala årsinkomst enligt Skatteverkets register delas med tolv för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du har lämnat och som är registrerad hos Kungsörs kommun.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållande menar vi personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Vad räknas till hushållets gemensamma inkomst?

Avgiften grundar sig för det gemensamma hushållet. Det är makar eller sambos - oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Om du flyttar isär eller ihop med en person måste du ändra inkomsten för hushållet i vår e-tjänst.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut under perioden september/oktober 2024.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som har betalat en för låg avgift kommer att få en faktura. Belopp under 50 kr/ mån (600 kr på helåret) kommer inte faktureras.

Hur snabbt ska jag betala om jag har betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Om du inte har möjlighet att betala hela fakturan inom utsatt tid så kan du ansöka om att skjuta upp sista betalningsdagen (så kallat anstånd). Du kan skjuta upp sista betalningsdagen max 3 månader från det förfallodatum som står på fakturan.

Maila avgiftskontroll.buf@kungsor.se om du vill ansöka om anstånd.

Kan jag få tillbaka pengar om jag har betalat för mycket?

Har ditt hushåll betalat för mycket kommer du få pengar tillbaka. Belopp under 50 kr/mån (600 kronor på helåret) kommer inte återbetalas.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Om du ska bestrida en faktura vill vi ha in det skriftligen. Du mejlar eller skickar ett brev till oss. Därefter gör vi en utredning och skickar svaret till dig.

avgiftskontroll.buf @kungsor.se

Adress:
Kungsörs kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
736 85 Kungsör.

Märk kuvertet med ”Avgiftskontroll”

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Barn och-Utbildningsnämnden i Kungsör har beslutat att denna kontroll ska genomföras årligen.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Informationen har skickats direkt till vårdnadshavare via skolsystemen. Information finns även på kommunens webbplats och informationsblad finns uppsatta på förskola, fritidshem samt Vuxenutbildningen på Ulvesund.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: