Naturreservat

I Kungsör finns för närvarande 11 naturreservat, varav ett kommunalt naturreservat i Klämsbo.

Bild på en naturreservats skylt

Granhammarsbrännan

Granhammarsbrännan är ett  mosaikartat skogsområde med brandpåverkad skog och stort inslag av våtmarker. Här finns Hjortronmossen bevuxen med skvattram och tall, ett välutvecklat alkärr och terrängpartier med kullig morän. I området kan man t.ex.  träffa på den späda orkidén korallrot, tallhedsväxten ryl samt mindre hackspett som gynnas av den rika tillgången på död ved. 

Hogsta

Hogsta är ett reservat uppdelat i två skogsområden med gammal granskog, myrmarker och sumpskog. Skogen har träd i varierande åldrar där gamla granar dominerar. Stormfällningar samt insektsangrepp har skapat en hel del död ved vilket gynnar mångfalden av insekter, mossor och lavar.

Jägaråsen

Naturreservatet Jägaråsen är en del av den ås som löper längs Mälarens västligaste del från Kungsörs tätort till Hedströmmens utlopp i Mälaren. I reservatet finns strandskog, tallskog och ädellövskog med rikligt av död ved. Åsen är ett populärt strövområde där Kungsörsleden passerar. Rundelborg i områdets södra del erbjuder en vidsträckt utsikt över Mälaren och utblickar över Kungs-Barkarös slättlandskap.   

Klämsbo

Klämsbo är ett litet kommunalt naturreservat cirka 5 km söder om Kungsör, bakom Klämsbo ridskola. Området innehåller barrblandskog och lövsumpskog. I området häckar nötkråka och stjärtmesar som är vanliga kring sumpskogen. Genom området passerar Drottning Kristinas ridled. En strövstig på en kilometer går runt området.  

Mörkrets backe

Mörkrets backe är en moränholme klädd med lövskog. Grova ekar och lindar står spridda mellan mängder av ungträd och vittnar om historien som beteshage fram tills 1960 då området blev domänreservat och betet upphörde. Vårfloran är rik med vårört, myskmadra och den sällsynta lundvårlöken som här har sin enda kända växtplats i Västmanland. I lundmiljön trivs den röda skogssnigeln som dyker upp i mängder vid fuktig väderlek.

Reutersbergs hästhage

Mellan förkastningsbranten och Arbogaån ligger denna betesmark bevuxen av ek, lind och apel. Hassel dominerar i buskskiktet. Den rika förekomsten av gullviva utmärker vårfloran. Nötkråkan gästar området flitigt för att samla nötter under hösten. Områdets läge intill E 20 gör det lättillgängligt för den bilburne.

Sandskogsbacken

Sandskogsbacken är en utpost av den förkastningsbrant som går i öst-västlig riktning genom Kungsör. Genom grundvattenutflöden från branten finns förutsättningar för en rik och varierad flora. Här påträffas bland annat den klorofyllösa vätterosen och ormbunken strutbräken. Reservatet nås från en grusväg bakom OK/Q8-macken vid E 20.  

Skäret

Skäret är en av de ekhagar på moränholmar som är belägna vid Arbogaåns norra strand, söder om Valskog. Buskskiktet domineras av hassel och en.  Långa tiders påverkan från slåtter märks bland annat genom förekomsten av svinrot. På de grovstammiga, delvis rötade ekarna växer bland annat den rödlistade arten oxtungsvamp. Bete sker även på den intilliggande markerna närmast ån och öster om reservatet vilket gör området variationsrikt med stora strövytor.

Slottsholmen

Slottsholmen är belägen vid Arbogaåns södra strand. Reservatet är en välbetad hage med grovstammig ek och lämningar efter en försvarsanläggning som härrör från 1300-talet. Rikligt av mandelblom växer kring berghällarna. Vid åstranden finns vindskydd, grillplats och brygga.

Stengärdet

I området ingår en del av Köpingsåsen samt intilliggande granskog av urskogskaraktär. Själva Stengärdet är ett klapperstenfält på åskrönet. I reservatet finns även strandvallar på åsens sluttningar. I granskogen finns klara källor av uppvällande grundvatten från åsen. På reservatets östra gräns går Drottning Kristinas ridled förbi. Stengärdet är ett reservat som är tillgängligt för besökare och där det finns rastplats med vindskydd och eldstad.

Strömsholm 

Reservatet ligger till största delen i Hallstahammars kommun.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: