Revisorer

Kommunen har fem revisorer som varje år utvärderar och kontrollerar all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Revisorerna är ett av kommunfullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Varje år fastställs en plan för vad som ska granskas. Planen kan justeras om något särskilt inträffar. Granskningen utgår från de mål som kommunfullmäktige beslutat om för de olika verksamheterna. Andra viktiga utgångspunkter är kommunallagen, olika speciallagstiftningar och förordningar, god revisionssed och kommunens egna regler och reglementen.

Varje mandatperiod väljs revisorerna av kommunfullmäktige. Fullmäktige väljer även vilka som ska granska de kommunala bolagen.

Revisorerna får inte vara partiska eller ta politisk hänsyn. Varje revisor är en egen myndighet och har enligt kommunallagen rätt och skyldighet att agera och uttala sig självständigt om så krävs.

Följande är revisorer i Kungsörs kommun

Ordföranden:

Ordförande: Håkan Sundström (M), hakan.sundstrom@kungsor.se

Tel: 070-483 86 21 

Vice ordförande: Lars Wigström(S), lars.wigstrom@kungsor.se

Tel: 070-595 94 17       

Revisorer:                                                                            

Håkan Sundström (M), hakan.sundstrom@kungsor.se
Lars Wigström (S), lars.wigstrom@kungsor.se
Michael Vidin (SD), michael.vidin@kungsor.se
Ingegerd Granath (S), ingegerd.granath@kungsor.se
Monica Wastelius (C) monica.wastelius@kungsor.se

Sakkunnigt biträde till kommunens revisorer

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunrevisor/konsult på KPMG AB
Besöksadress: Fabriksgatan 8
Postadress: Box 174, 701 43 Örebro
Telefon: 019-16 88 00, direkt 019-16 88 50, mobil: 070-245 60 30
Fax 019-16 88 99
E-post karin.helin-lindkvist@kpmg.se

KPMG:s hemsida

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: