Lokala naturvårdsprojekt (LONA)

Sedan 2004 har Kungsörs kommun genomfört ett stort antal LONA-projekt.

Regeringen satsade under åren 2004-2006 på lokal och kommunal naturvård (LONA) genom ett särskilt program. Grundtanken med satsningen var att naturvårdsarbetet skulle stimuleras genom statsbidrag. Projekten skulle bygga på lokala initiativ och lokal delaktighet och bidra till att uppfylla minst ett av de miljökvalitetsmål som berör naturvård och friluftsliv.

Satsningen bedömdes så lyckosam att regeringen permanentade möjligheten till att söka bidrag för lokala projekt.

Kungsörs kommun har i samarbete med ett antal ideella föreningar varit lyckosam i sökandet och beviljats bidrag till ett stort antal projekt inom till exempel fortbildning, restaurering och sjögullsbekämpning.

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt, men bara kommunen kan ansöka om LONA-bidrag. Kommunen är också alltid rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. LONA-bidrag täcker 50 procent av projektkostnaden.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: