Torpa

Ett idylliskt landskap finns kring Torpa i kommunens östra del. Kyrkan från 1100-talet utgör centrum av bebyggelsen som annars domineras av röda trähus med beteshagar emellan. Fina slingrande byvägar lämpliga för cykelutflykter finns i det småkuperade landskapet.

Foto taget i Torpa

Torpa kulturlandskap

Torpaområdet är fullt av spår från forna tider. Här finns istidens ändmoräner, fornlämningar från järnåldern samt odlingsrös och stenmurar från 1800-tal väl synliga i de välhävdade markerna.

Hagstaholm

I april täcks marken i Hagstaholm av sippor i olika färger. En vandring ut på udden bjuder besökaren på en omväxlande natur, från torrängar i de öppna hagpartierna, förbi alkärr och genom den betade lövskogen fram till slipade rundhällar vid Mälarens strand.I hagmarkspartierna växer en artrik, betespräglad flora med bland annat mandelblom, kattfot och blåsuga. Hällarna längst ut på udden är en härlig plats för bad och fika men är också en bra observationsplats för sjöfågel.

Torpsten

Från Sköldby leder en knappt kilometerlång stig fram till Torpsten. Från den slipade bergsknallen, som reser sig ca 25 m över det omkringliggande flacka omgivningen har man fin utsikt över Torpabygden. Berget är en del av den förkastningsbrant som går i öst-västlig riktning genom kommunen och har en fornborg på sitt krön. Borgen är troligtvis anlagd någon gång under järnåldern.

Öar i Mälaren

Flintan med sina rundhällar, badvänliga sandstrand och naturliga angöringsplats på läsidan om ön lockar till besök under olika årstider. Även Brokens hällar drar under sommaren till sig badande båtfolk.

Från öarna får man en fin blick över Mälarens fågelliv. Storskarven ses ofta flyga över vattnet liksom karaktärsarten fisktärna. Drillsnäppa och strandskata är också arter som hör de steniga stränderna till.    

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: