Attefallsregler

Attefallsreglerna tillkom 2014 med syfte att underlätta byggprocessen för vissa mindre ändringar och byggnationer. De omfattar ett antal åtgärder som blivit bygglovsbefriade men som istället oftast omfattas av anmälan (inom detaljplan).

Reglerna innebär att:

 • Komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt maximalt 30 kvadratmeter ska kunna uppföras vid en- och tvåbostadshus.
 • En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med maximalt 15 kvadratmeter.
 • På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas.
 • Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad.

Komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 30 kvadratmeter byggnadsarea i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som ett permanent bostadshus (komplementbostadshus), garage, förråd, gäststuga eller liknande. Tänk på att:

 • Byggnaden ska placeras 4,5 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens tomtgräns. Godkännandet måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten.
 • Byggnadens höjd till taknock får vara högst 4 meter.
 • Om byggnaden ska användas som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Om byggnaden placeras inom strandskyddsområde krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken (MB).
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.
 • Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter

Du får göra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden kan ha flera våningar, till exempel göras i två plan med 7,5 kvadratmeter i varje plan. Tänk på att:

 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga delägare av grannfastigheten.
 • Tillbyggnadens höjd får inte vara högre än det befintliga husets taknock.
 • Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.

Bygga högst två stycken takkupor

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bygga ytterligare en. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Du får inte göra takkupor på bygglovsbefriade komplementbyggnader. Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked behövs inte för takkupor som inte berör husets bärande konstruktion.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse, och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad där bygglov behövs.

Inredning av ytterligare en bostad

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (alltså inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus). Tänk på att:

 • Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.
 • Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR) ska uppfyllas.

E-tjänst för anmälan

E-tjänster för anmälan finns i e-tjänstportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du hämta ansökningsblankett på blankettdatabasen eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: