Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

För närvarande pågår planarbete för följande områden:

  • Klämsbo: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i området. Planen förhåller sig till de lantliga värden på platsen och möjliggör för cirka 13 nya stora villatomter i lantligt läge.
  • Sliparen 2/väster om Rörgränd: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en expandering av befintligt industriområde, samt säkerställa grönt gångstråk längs planområdets västra gräns och intilliggande dike/bäck.

Hur en detaljplan tas fram

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Kommunen avgör genom sitt planmonopol när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller en byggherre.

En detaljplan kan krävas vid:

  • ny sammanhållen bebyggelse,
  • ny enstaka byggnad som kan ge stor inverkan på omgivningen,
  • behov av att skydda och bevara värdefulla miljöer.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Läs mer om detaljplaner och gällande lagstiftning på Boverkets webbplats.

Kungsörs kommun har tagit fram en skrift som övergripande beskriver kommunens detaljplanearbete. Den tar upp processens olika delar och vem som ansvarar för vad.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: