Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Kungsör från ovan

För närvarande pågår planarbete för följande områden:

  • Borgvik: Ny detaljplan för ca 20 bostäder om den arkeologiska förundersökningen medger detta.
  • Runnabäcken 2-Söders Gärde: Ny detaljplan för cirka 100 bostäder (småhus/radhus/parhus) och en förskola.
  • Tallåsgården: Ändring av detaljplan så den tillåter trygghetsboende och en eventuell utbyggnad.
  • Planprogram över Kungsörs tätort som pekar ut utvecklingsområden.

Hur en detaljplan tas fram

Det huvudsakliga syftet med detaljplaneläggning är att pröva markens lämplighet för ett visst ändamål, till exempel bostadsbebyggelse. Kommunen avgör genom sitt planmonopol när och var en detaljplan ska upprättas. Initiativet till planläggning kan komma från kommunen, en privat fastighetsägare eller en byggherre.

En detaljplan kan krävas vid:

  • ny sammanhållen bebyggelse,
  • ny enstaka byggnad som kan ge stor inverkan på omgivningen,
  • behov av att skydda och bevara värdefulla miljöer.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Läs mer om detaljplaner och gällande lagstiftning på Boverkets webbplats.

Kungsörs kommun har tagit fram en skrift som övergripande beskriver kommunens detaljplanearbete. Den tar upp processens olika delar och vem som ansvarar för vad.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här