Föreningsstöd och -bidrag

Här hittar du allmänna bestämmelser för att ansöka om bidrag och information
om vad det finns för föreningsbidrag att ansöka om. Alla föreningar lämnar ansökningarna till kultur- och fritidschef Mikael Nilsson.

Allmänna bestämmelser om föreningsbidrag i kommunen

Bidragen är avsedda att vara ett stöd till föreningar med verksamhet inom Kungsörs kommun. Prioriterad verksamhet för kommunen är förening med ungdomsverksamhet. All ungdomsverksamhet ska bedrivas i en drogfri miljö. Vid
ansökan om bidrag till ungdomsverksamhet ska årligen tillsammans med bidragsansökan redovisa en policy rörande föreningens strategi och förebyggande arbete mot droger. Om så inte sker kan bidragen reduceras eller helt utgå.

Med medlem i bidragsberättigad organisation avses den som närmast förflutna
verksamhetsåret varit registrerad som medlem i organisationens medlemsmatrikel. Och erlagt avgift och som övrigt uppfyller de krav som organisationens stadgar ställer. Den som är med i öppna verksamheter ska inte anses som medlem.

Förening som söker bidrag ska äga organisatorisk fasthet, ha stadgar, ha valt styrelse som svarar för medlemsmatrikel av vilken det ska framgå medlems
fullständiga namn födelseår samt om medlemsavgift erlagts. Minimiavgiften bör
vara lägst 50 kronor per år.

Ansökan om bidrag ska inges av och undertecknas av föreningens ordförande och kassör eller sekreterare.

Bidragsberättigad organisation ska årligen insända verksamhetsberättelse innehållande bokslut och revisionsberättelse.

Bidrag utbetalas till plus- eller bankgirokonto.

Föreningsstöd

Verksamhetsbidrag, aktivitetsbidrag, ledarutbildningsbidrag, lovverksamhets
bidrag, arrangemangsbidrag, anläggningsbidrag och nybildningsbidrag är bidrag
som finns att söka för föreningar i kommunen. För att kunna söka dessa bidrag
måste reglerna uppfyllas, se dokumentet Bidragsregler. 

Alla ansökningsblanketter finns att hämta hos oss på fritidskontoret eller skriva ut och skicka till kultur- och fritidschef Mikael Nilsson, se kontaktrutan.

Ansökningsblanketter

Allmänna Arvsfonden

Hos Allmänna Arvsfonden kan ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande
organisationer söka stöd till nyskapande projekt och nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

GlobalGrant

Här kan du som söker stipendier få information om stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. Det här är en tjänst som Kungsörs bibliotek abonnerar på, så för att du ska kunna använda denna tjänst behöver du ett lånekort från Kungsörs bibliotek. Tjänsten är tillgänglig från din egen dator och du loggar in med ditt lånekortsnummer. Lånekort skaffar du kostnadsfritt på biblioteket. Medtag giltig legitimation. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: