Registrera och ändra inkomst

Avgifter för förskole- och fritidshemsplatser baseras på hushållets sammanlagada inkomst. Här kan du uppdatera dina inkomstuppgifter.

Inkomstuppgiften ska lämnas för familjens hushåll i samband med barnets inskolning och uppdateras om ändringar sker. Inkomsten ligger i till grund för avgiftens storlek. Vi kontrollerar om de lämnade inkomstuppgifterna stämmer med den taxerade inkomsten hos Skatteverket.

 • Registrera och ändra inkomst här

Vanliga frågor om inkomst

Vilka räknas som hushåll?

Hushåll är både ensamstående och makar. Med makar jämställs även personer som lever tillsammans i ett partnerskap och har gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

Vad gäller om vi inte bor tillsammans?

Båda vårdnadshavarna ska ange sitt totala hushålls inkomst. Det innebär att om någon av vårdnadshavarna flyttar ihop med en ny partner ska även den personens inkomst räknas med.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott i näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning + bruttoinkomst
 • Pension
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd, A-kassa
 • Utbildningsbidrag gällande arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktig med mera

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: