Lokala trafikföreskrifter

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning får särskilda trafikregler meddelas i form av lokala trafikföreskrifter. De lokala trafikföreskrifterna kan vara avsedda att gälla permanent eller under en viss tid t.ex. i samband med ett visst evenemang.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligen något av följande:

 • hastighetsbegränsning
 • stopp- eller väjningsplikt
 • huvudled, motortrafikled eller motorväg
 • förbud mot fordonstrafik
 • förbud mot omkörning
 • förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning
 • förbud att stanna eller parkera
 • cirkulationsplats
 • begränsning avseende fordons axeltryck, boggitryck eller
  bruttovikt

Vem beslutar om lokala trafikföreskrifter?

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är
väghållare, d.v.s. har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen. För övriga vägar beslutar länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter.

Svensk trafikföreskriftssamling, STFS

Alla kommunens gällande trafikföreskrifter finns samlade i Transportsstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter fr.o.m. 2011-01-01.

Där publiceras landets samtliga trafikföreskrifter och lokala trafikföreskrifter.
På det sättet får både statliga och kommunala myndigheter, enskilda och tjänsteleverantörer tillgång till och information om gällande trafikföreskrifter. Detta innebär att kommunen inte längre för en liggare över trafikföreskrifter, alla föreskrifter finns istället i databasen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: