Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är en del av miljömålsarbetet och anger den status vi vill att exempelvis luft och vatten ska uppnå.

Normerna finns för luft, vatten och buller och anger vilka värden på exempelvis grundämnen och föroreningar som anses godtagbara eller förhöjda. Värdena kan påverka tillståndsprövning för industrier eller krav på åtgärdsprogram inom kommun eller län.

Som en del av arbetet med miljökvalitetsnormer ska alla kommuner i Sverige kartlägga luftkvaliteten i kommunen. Beroende på storlek, typ av lokala industrier, trafiksituation och liknande kan det behövas kontinuerliga mätningar, modellberäkningar eller skattningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: