Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde är ett av länsstyrelsen eller kommunen inrättat geografiskt område till skydd för en vattenförekomst med betydelse för vattentäkt, antingen för en existerande vattentäkt eller möjlig framtida vattentäkt.

Länsstyrelsen i Västmanland har den 6 april 2011 fattat beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Hogsta-Skottbacken i Kungsörs kommun samt beslut om upphävande av tidigare vattenskyddsområde med föreskrifter.

Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner; primär, sekundär och tertiär. Beroende på i vilken zon av området man bor eller bedriver verksamhet i finns olika skyddsföreskrifter. Föreskrifterna behandlar bland annat hantering av petroleumprodukter, bekämpningsmedel, växtnäringsämnen, djurhållning, avverkning och upplag av timmer, infiltration och avledning av avloppsvatten, hantering av avfall, täktverksamhet, energianläggningar, uppställning av fordon, fordonstvätt etc.

Alla som vill bedriva en verksamhet eller vidta åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången är skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller förhindra skadan enligt Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: