Bekämpningsmedel

Under 2014 och 2015 uppdaterades svensk lagstiftning inom området kemiska bekämpningsmedel och anpassades efter EU:s regler. Informationen på denna sida gäller yrkesmässig hantering (bekämpningsmedel i klass 1 och 2). Privatpersoner får endast använda medel märkta med klass 3.

Växtskyddsmedel är främst avsedda för bekämpning av skadedjur och ogräs i odlingar (inklusive skogsbruk), men omfattar även ogräsbekämpning i andra sammanhang, exempelvis på banvallar, idrottanläggningar eller i parker.

Biocidprodukter är avsedda för bekämpning av skadedjur av olika slag. Alla biocidprodukter ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Krav på tillstånd

Tillstånd ska sökas hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund för yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
 • inom vattenskyddsområde (se föreskrift för aktuellt vattenskyddsområde).

Krav på anmälan eller underrättelse

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan till den kommunala nämnden (Västra Mälardalens Myndighetsförbund) yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat,
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (ej åkermark).

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte myndighetsförbundet bestämmer något annat.

Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen underrätta den kommunala nämnden (Västra Mälardalens Myndighetsförbund) om bekämpningen.

Undantag

För både växtskyddsmedel och biocidprodukter gäller att man varken behöver anmäla eller söka tillstånd för användningen om den har karaktär av punktbehandling och risk för människors hälsa eller miljön inte föreligger för att användningen är av begränsad omfattning. Med punktbehandling menas behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet.

Information till allmänheten

Vid spridning av bekämpningsmedel på plats där allmänheten har tillträde ska anslag sättas upp med information om bekämpningen, syftet, medel, kontaktuppgifter med mera. För biocidprodukter ska anslagen upp senast i samband med spridning och sitta kvar minst en vecka efteråt. För växtskyddsmedel ska anslagen sättas upp en vecka innan spridning påbörjas och sitta kvar minst en månad efteråt. I båda fallen ska anslagen sitta kvar tills risk för människors hälsa eller skada på egendom inte längre föreligger.

Ytterligare krav vid yrkesmässig spridning

Det finns också krav på att den som hanterar bekämpningsmedel yrkesmässigt har utbildning, att utrustningen som används är godkänd och kontrollerad, förvaringen av produkterna, skyddsavstånd vid spridning och dokumentation i samband med spridningen.

Den som sprider växtskyddsmedel i klass 1 och 2 ska ha användningstillstånd. För biocidprodukter gäller detta klass 1. Vilken myndighet som utfärdar användningstillstånd beror på medlets användningsområde (Jordbruksverket, länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket eller Folkhälsomyndigheten).

Miljösanktionsavgifter

Att bryta mot förordningarna om bekämpningsmedel kan innebära en miljösanktionsavgift. Detaljer om detta framgår av miljösanktions-förordningen (SFS 2012:259), kap. 8. Exempelvis kan man få en sanktionsavgift om man använder medlet utan att söka tillstånd eller anmäla hos tillståndsmyndigheten, om man inte kan visa att utrustningen som används är godkänd eller om dokumentationen är bristfällig jämfört med de krav som ställs.

Blanketter

Ansöknings- och anmälningsblankett för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: