Överklaga beslut

Beslut med stöd av Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan överklagas.

Ordförandeklubba

Överklagande av myndighets beslut

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga beslutet. I en överklagan kan kommunens beslut i det enskilda fallet ändras.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas och det heter förvaltningsbesvär. Du ska då skriva och ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet skall ändras och varför du önskar ändring.

Skrivelsen skickas till:

Socialnämnden
Kungsörs kommun
736 85 Kungsör

Kuvertet ska märkas med:
Förvaltningsrätten i Uppsala
Arbetsplats Västerås

Den ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. En överklagan genom förvaltningsbesvär kan endast överklagas av den som beslutet angår.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: