Naturvård

Naturvården syftar till att naturvärden, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse, och samtidigt möta behoven som människor har av att vara och verka i naturen.

Kungsörs kommun har arbetat länge med naturvård och biologisk mångfald.

I början av 1970-talet påbörjades ett omfattande arbete med att restaurera igenväxande hagmarker. Genom varsam och målmedveten restaurering har man kunnat  bevara en rik flora och ett attraktivt kulturlandskap. Idag finns ett 70-tal områden restaurerade i kommunen.

Grunden i naturvårdsarbetet är restaurering och skötsel av naturområden både i och utanför tätorten, både på kommunal mark och på en del privata marker. Hos privata markägare sker en mindre debitering som ska bekosta driftkostnaderna av arbetet. Ett flertal naturvårds- och vattenvårdsprojekt, så kallade LONA- och LOVA- projekt, har genomförts och genomförs just nu i kommunen för att bevara, utveckla och uppmärksamma de naturvärden som finns och göra dem lättillgängliga för besökaren.

Naturvårdsarbetet organiseras och planeras långsiktigt av kommunekologen, och det praktiska naturvårdsarbetet utförs av det kommunala arbetsmarknadslaget, naturvårdslaget, under sakkunnig ledning i samarbete med markägare.

Människan lever med hjälp av naturen

Naturen ger oss människor livsnödvändiga resurser som rent vatten, mat, skydd mot översvämningar och stormar, samt många fler tjänster. Utan naturens resurser skulle vi inte överleva. Avgörande för naturens förmåga att säkerställa tillgången på naturresurser är att det finns stabila och välfungerande ekosystem som kan hantera störningar som till exempel sjukdomsangrepp hos djur eller växter, olika miljökatastrofer eller allvarliga utsläpp. Om det finns både en genetisk och artmässig variation av djur och växter så tål naturen dessa störningar bättre.

Bevara den biologiska mångfalden för människans fortsatta överlevnad

Ju större den biologiska mångfalden är i naturen, desto bättre rustad är människan att möta framtidens utmaningar till exempel i form av ett ändrat klimat. Att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är avgörande för att långsiktigt garantera välfungerande ekosystem vilket i förlängningen är en förutsättning för människans fortsatta överlevnad.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: