Granskning av detaljplan

Granskningen är det andra steget i planprocessen där berörda får tycka till om det förslag som kommunen har arbetat fram.

Aktuellt

Detaljplan (DP212) för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1.11 i Kungsörs kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för upp till 20 nya bostäder på fastigheterna Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1:11.

Planen upprättas med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen.

Granskningstid

Detaljplanen finns utställd för granskning på från och med 2022-09-20 till och med 2022-10-16 på Kungsörs kommuns webbplats: www.kungsor.se/granskning samt i kommunhusets reception på Drottninggatan 34.

Synpunkter

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 2022-10-16. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas till:

Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter och frågor via e-post till diariet.ks@kungsor.se.

Planhandlingar

Vad innebär granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen bearbetat det utifrån information och synpunkter som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning inför beslut om antagande. Granskningens syfte är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter.

När granskningen är klar ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska innehålla en redovisning av kommunens ställningstagande och förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte tillgodosett inkomna synpunkter bör det ges en tydlig motivering.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här