Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, gång- och cykelvägar, skolgårdar, förskolor, parkeringar, KFAB:s områden och vissa enskilda vägar som kommunen är väghållare på. Cirka 5 mil enskilda vägar, 5 mil gator, 2 mil gång-, cykelvägar och trottoarer snöröjs av vår beredskapsstyrka.

Start vid minst 4-6 centimeter

När det slutat att snöa och vid ett snödjup på minst 4-6 cm startar snöröjningen på gator, gång- och cykelbanor med stor trafikintensitet, backar, tätortens centrum, skolor, förskolor, äldreboenden med mera. Vid risk för halka följs snöröjningen av sandning

På övriga gator börjar snöröjningen och halkbekämpningen vid ett snödjup på minst 8 cm. Dessa gränsvärden är satta av kommunens politiker och avser ett medeldjup.

Mycket som påverkar

Utöver satta gränsvärden så bedömer arbetsledningen hur den förväntade väderutvecklingen kommer att påverka situationen. Fallande temperaturer i kombination med blöt snö kan leda till att vi tidigarelägger röjningen för att undvika isbeläggning på vägarna. Målsättningen är att starta snöröjningen i slutet av snöfallet så att en runda räcker. Snöröjning är dyrt och måste vi göra om plogningen så blir kostnaden dubbelt så hög. Personellt kan vi också stöta på problem om vi får flera ihållande snöfall efter varandra. Vi är en liten kommun med relativt få personer i organisationen.

Vi försöker att ploga på morgontimmarna om vädret tillåter, då det är mindre hinder i vägen i form av trafik eller parkerade fordon. Skolor snöröjs med fördel under morgontimmarna bland annat på grund av säkerhetsskäl.

Mellan 12 och 16 timmar att få snöröjningen klar

Beroende på mängden snö, samt om det är lössnö eller blötsnö, tar det mellan 12 och 16 timmar att få snöröjningen klar i Kungsör och Valskog. Detta kan innebära att vissa gator blir röjda tidigt på morgonen medan andra inte är klara förrän framåt kvällen beroende på när vi kan starta. Att sanda vid halka tar cirka 7 timmar.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker mycket begränsat och utförs i första hand i centrum. Vi forslar vid behov bort snö som skymmer sikten och om det inte finns plats att lägga upp snön. För resten av vägnätet gäller att vi bara forslar bort snö om den hindrar framkomligheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: