Särskilt stöd i förskolan

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Det särskilda stödet kan aldrig utformas lika för alla barn. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas utifrån varje barns behov och förutsättningar.

Ett av målen i läroplanen för förskolan är att sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar.

I arbetet med barn i behov av särskilt stöd har förskolan i Kungsörs kommun särskild kompetens i form av två resursteam ute i förskolorna som är den första insatsen som stöd i förskolans arbete. De två resursteamen har inriktigt Npf (Neurpsykiatriska funktionshinder) och språk.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: