Äldre och senior

Äldreomsorgen vänder sig till dig i Kungsörs kommun som är 65 år och äldre, och har behov av hemtjänst, annat boende, färdtjänst eller service. Vi erbjuder ett antal insatser och aktiviteter, som underlättar för dig och möjliggör ett aktivt innehållsrikt liv långt upp i åldern.


Vi vet att de flesta äldre vill fortsätta att bo kvar i sin hemmiljö så länge
det är möjligt. Förutom att erbjuda servicetjänster, personlig omvårdnad och
särskilt boende för äldre, försöker vi därför att skapa trygghet i det egna
hemmet. Detta sker genom att exempelvis erbjuda förebyggande hembesök,
trygghetslarm och hjälp med mat.

Självständig så länge som möjligt

I Kungsörs kommun samarbetar biståndshandläggare och arbetsterapeut med förebyggande och tidiga insatser. Målet är att kunna erbjuda insatser i ett tidigt skede i form av rehabiliterande insatser, exempelvis hjälpmedel för att minska risk för olyckor och skador som kan innebära ett utökat hjälpbehov. Tidiga insatser kan också vara att få information om vilka insatser som finns att tillgå inom kommunen, exempelvis anhörigstöd, mötesplatser, dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller trygghetslarm.

I Kungsörs kommun arbetar vi för:

  • Att du ökar eller bibehåller din funktionsförmåga och klarar dina vardagliga aktiviteter med ökad eller bibehållen självständighet.
  • Att du ökar eller bibehåller din trygghet och säkerhet.
  • Att du kan bibehålla dina fysiska och psykiska förmågor för att kunna fortsätta bo i eget boende.
  • Att minska och/eller skjuta på ditt behov av omsorgsboende, hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Är du intresserad av att få kontakt med en biståndshandläggare för att få information gällande tidiga insatser kan du ringa 0227-600 300, måndag till fredag 08.00-09.30.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: