Marklov och rivningslov

Utöver bygglov och anmälan finns det åtgärder som omfattas av andra tillstånd. Här kan du läsa om när du behöver söka marklov eller rivningslov.

 

Liksom för bygglov gäller att arbetet får påbörjas först när beslutet om lov vunnit laga kraft, det vill säga tidigast fyra veckor efter kungörelsen av beslutet.

Marklov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat anges i planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller mark ändras avsevärt. Om ett visst höjdläge för markytan anges i planen, krävs dock inte marklov för att höja eller sänka markytan till denna nivå. Kommunen får i detaljplanen besluta att marklov krävs för trädfällning eller skogsplantering.

Rivningslov

Innan man får riva en byggnad eller del av en byggnad inom område som omfattas av detaljplan måste man söka rivningslov. Även inom områden med områdesbestämmelser får kommunen besluta om att rivningslov behövs. Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader som man inte behöver söka bygglov för, exempelvis friggebodar, tak över uteplatser mm. om inte kommunen beslutat om annat.

Till ansökan om rivningslov ska bifogas karta. På kartan ska byggnaden som ska rivas vara markerad. Om det finns ohyra eller virkesförstörande insekter i byggnaden ska dessa utrotas.

Anmälan istället för lov

Anmälan om rivning ska lämnas till bygglovenheten i de fall du vill riva hel eller del av byggnad (dock inte komplementbyggnad) utanför detaljplanelagt område.

Ytterligare tillstånd

Om byggnaden ska rivas och eldas upp på grund av angrepp av hussvamp räknas detta som eget omhändertagande av avfall. Det betyder att tillstånd till att elda upp avfallet måste sökas hos miljö- och hälsoskyddsenheten. Detta gäller oavsett om rivningslov krävs eller inte.

E-tjänst ansökan

Bygglov söks hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund. E-tjänster för ansökan om bygglov, marklov, anmälningar med mera finns i e-tjänstportalen.

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du hämta ansökningsblankett på blankettdatabasen eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: