Radon

Radon är en osynlig gas utan lukt eller smak, som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Ju högre radonhalter i inomhusluften ju högre är risken för att drabbas av lungcancer. I Sverige beräknas ungefär 500 personer per år få lungcancer där radon har varit en bidragande orsak. Av dessa är cirka 90 procent rökare.

Referensnivå för radon i bostäder och lokaler

Radon mäts i bequerel per kubikmeterluft (Bq/m³) eller per liter vatten (Bq/l). En bequerel motsvarar ett sönderfall per sekund. Sverige har en referensnivå på 200 Bq/m³) för inomhusluft för bostäder och allmänna lokaler. Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån och förhöjda halter bör åtgärdas. I Strålskyddsförordningen finns det även krav på optimering, vilket innebär att radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. Mer information om referens- och gränsvärden finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida.

Radon i dricksvatten

Risken för höga radonhalter i dricksvattnet drabbar främst de som har egen djupborrad dricksvattenbrunn. När vattnet används avgår radonen till inomhusluften. Gränsvärdet för otjänligt dricksvatten går vid 1000 Bq/l. En vanlig åtgärd vid höga radonhalter i vattnet är att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare. Vid höga radonhalter i vatten bör även radonmätning ske av inomhusluften. Om du har egen brunn och vill mäta radonhalten i dricksvattnet finns information om detta på Livsmedelsverkets webbsida.

De kommunala vattenverken tar regelbundet prover för att kontrollera att vattnet uppfyller livsmedelsverkets krav. Dessa vattenprover inkluderar radonhalt.

Källa till radon

Radon finns i berggrunden och jordarter som innehåller uran och radium. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller mer eller mindre radium och avger radon till inomhusluften men störst är problemet om byggnaden innehåller så kallad blåbetong. Blåbetong är en alunskifferbaserad lättbetong som användes som byggnadsmaterial under perioden 1927-1975. Radon från marken kan också komma in i huset via sprickor och otätheter kring exempelvis rördragningar.

Radonmätning

Det enda sättet att ta reda på radonhalten är att utföra en mätning. Det finns så kallade korttidsmätningar för att få en fingervisning om vad radonhalten kan vara, men för att vara säker behövs en långtidsmätning. Vanligaste sättet är genom spårfilmsdosor (puckar). Radonmätning utförs under eldningssäsong (oktober-april) för att t.ex. vädring inte ska bidra till ett lägre felaktigt värde. Dosorna ska ligga eller hänga på sin plats i två till tre månader och inte flyttas.

Vill du beställa material för radonmätningar hänvisar vi dig till ett radonföretag. Svensk radonförening är en ideell branschorganisation som har anslutna radonföretag runt om i landet.

Åtgärder

Vid höga radonhalter i inomhusluften kan förbättrad ventilation vara en lösning. Kommer radonet från vatten, kan en avluftningsanordning hjälpa. Du bör dock kontakta någon ventilationsfirma eller annan konsult för att få hjälp med lämpliga åtgärder för ditt enskilda fall.

Oseriösa företag överdriver riskerna

Är det höga radonvärden i inomhusluften eller dricksvattnet bör man vidta åtgärder, men det finns ingen anledning att omedelbart flytta eller sluta dricka vattnet vid måttligt förhöjda värden. Det finns dock företag som anger råd om att sluta dricka vattnet eller vispa/inte vispa dricksvattnet. Dessa företag vill helt enkelt att du skyndar dig att köpa just deras produkt för att åtgärda problemet. Ofta är analysföretaget ett dotterbolag till ett företag som säljer radonavskiljare, filter och annat.

Om du känner dig osäker, ring gärna oss på miljö- och hälsoskyddsenheten för att fråga!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: