Livsmedelskontroll

Vid en inspektion kontrolleras de faktiska förhållanden i verksamheten, till exempel rengöring, temperaturer och underhåll av lokalen. Ofta behöver livsmedelsinspektören ställa frågor och ha en dialog med den ansvariga för verksamheten, utifrån de eventuella brister som uppmärksammas i samband med kontrollen.

Planerade kontroller

Planerade kontroller ingår i den årliga kontrollavgiften och utförs antingen som inspektion eller som en revision. Hur ofta som en verksamhet kontrolleras beror på vilken risk som förknippas med verksamheten, det vill säga vilken riskklass som verksamheten bedöms tillhöra. Alla kontroller är oanmälda och kan ske när som helst under verksamhetens öppettider.

Händelsestyrd kontroll

I de fall Västra Mälardalens Myndighetsförbund tar emot klagomål om exempelvis misstänkt matförgiftning eller en misstänkt allergireaktion, görs alltid en utredning i någon form. I många fall görs en kontroll på plats i form av en inspektion. Om klagomålet eller den misstänkta matförgiftningen eller allergin anses vara befogat, kommer en timavgift att tas ut.

Extrakontroll

Om livsmedelsinspektören under en kontroll upptäcker att en livsmedelsverksamhet har avvikelser som måste åtgärdas måste verksamheten betala timavgift för en extrakontroll. Extrakontrollen utförs för att se till att avvikelserna blir åtgärdade.

Efter livsmedelskontrollen

Efter en inspektion eller revision görs en bedömning av hur väl livsmedelsföretagaren uppfyller kraven i livsmedellagstiftningen. Med utgångspunkt från bedömningen tilldelas en erfarenhetsklass och en tidsfaktor enligt erfarenhetsklassen som justerar den mårliga kontrolltiden uppåt eller nedåt. Eventuella avvikelser sammanställs och livsmedelsinspektören gör en bedömning om hur avvikelserna ska följas upp. Uppföljning kan till exempel vara ett återbesök, så kallad extrakontroll, eller genom att du skickar in en åtgärdsplan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Vid mindre avvikelser görs uppföljningen vid nästa planerade kontrollbesök.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan använda en eller flera sanktioner mot verksamheter som begår brott mot livsmedelslagstiftningen och/eller inte ser till att avvikelser inom verksamheten åtgärdas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: