Strandskydd

Många åtgärder nära vatten kräver dispens från strandskyddet. Om du är osäker på om det du ska göra har en stor effekt på omgivningen (naturmiljö eller allemansrätt och friluftsliv) kan du fylla i en ansökan så gör Västra Mälardalens Myndighetsförbund en prövning. Om dispens inte behövs behöver du inte betala någon avgift för din ansökan.

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Vid hav och sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd. Strandskyddet omfattar normalt land- och vattenområdet 100 meter åt vardera håll från strandlinjen. Strandskyddet kan vid behov utökas till 300 meter. Bestämmelserna om strandskyddet finns i 7 kapitlet i miljöbalken.

Inom strandskyddet är det förbjudet att:

  1. uppföra nya byggnader
  2. ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där de annars skulle ha fått färdas fritt
  3. utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  4. vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växtarter.

Strandskyddsbestämmelserna omfattar även åtgärder som normalt inte kräver bygglov, till exempel friggebodar och bryggor.

Ansökan om dispens

Ansökan inlämnas på särskild blankett till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Myndighetsförbundets direktion beslutar om dispens från strandskyddet ska ges och därefter överprövas beslutet av Länsstyrelsen. Räkna därför med omkring två månaders handläggningstid.

  • Det krävs särskilda skäl för att få dispens eller upphäva strandskyddet. De skäl som kan åberopas finns i miljöbalkens 7:e kapitel (och på ansökningsblanketten)
  • Det ska finnas en zon som möjliggör fri passage för allmänheten närmast vattnet.
  • Även om det finns särskilda skäl så får syftet med strandskyddet, det vill säga att skydda djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till stränder, inte motverkas.

Fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats. Tomtplatsen är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus, då är ofta hela fastigheten lika med tomtplatsen.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare att få dispens exempelvis för att sätt upp staket, flaggstång eller för att få bygga friggebod inom den redan fastställda tomtplatsen.

Bryggor = vattenverksamhet

Om du tänker anlägga en brygga eller utföra annan åtgärd i vatten kan det vara fråga om vattenverksamhet. Vattenverksamhet är antingen anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt beroende på åtgärdens omfattning. För en brygga gäller vanligen anmälningsplikt om det inte är uppenbart att inga enskilda eller allmänna intressen skadas. Vattenverksamhetsreglerna gäller överallt oavsett om området är strandskyddat eller inte, alltså även inom detaljplan. Anmälan eller ansökan görs hos länsstyrelsen.

Ansökningsblankett och e-tjänst

Strandskyddsdispens söks hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund där den handläggs av miljö- och hälsoskyddsenheten och faktueras enligt miljö- och hälsoskyddsenhetens taxa.

E-tjänst - Ansökan om strandskyddsdispens. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketten finns att hämta i kommunens blankettdatabas eller på bygglovenhetens expedition på Gunnarsrovägen 2, Arboga.

Länkar

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: