Ritningar och utstakning

Korrekta ritningar är ett måste när man söker bygglov. Om inlämnade ritningar inte är fackmässigt utförda blir du ombedd att komplettera eller göra om, vilket förlänger bygglovsprocessen. På bygglovenheten kan du beställa existerande ritningar från tidigare byggåtgärder på ditt hus.

Fackmässiga ritningar

Huvudritningar i skala 1:100 med byggnadens huvudmått angivna. Ritningarna ska bestå av plan, sektion (tvärsnitt) och samtliga fasader. Vid tillbyggnad ska du på planen klart redovisa genom skraffering, skuggning eller på annat sätt vad som är befintligt och vad som ska byggas till. På sektionen ska bottenbjälklagets höjdläge och invändig våningshöjd anges. På fasadritningarna ska befintlig och blivande marknivå samt anslutning till angränsande gata, väg eller mark redovisas.

Exempelritningar

Ritningsarkiv

Bygglovsritningar för de flesta byggnader som finns i kommunen finns i ritningsarkivet. Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som kan beställas hos bygglovenheten.

Utstakning

För att placera den tänkta byggnationen rätt på fastigheten i plan och höjd krävs att man gör en noggrann utstakning. Ofta sker denna i två steg. Grovutstakning för att placera träprofiler och finutstakning för markering av exakta hushörn.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: