Dispens för enskilda avloppsanläggningar

Fosforfilter

Fosforfiltermaterial från enskilda avlopp klassas som kommunalt avfall, varav VafabMiljö Kommunalförbund AB har ansvar för tömningen av dessa.

Enligt gällande avfallsföreskrifter ska filtermaterialet tömmas eller bytas vartannat år för att reningen av avloppsvatten ska uppnå den reningsgrad som krävs enligt avloppets tillstånd. Det är möjligt att beviljas dispens och utöka tömningsintervall av fosforfällor.

För handläggning av din dispensansökan tar Västra Mälardalens Myndighetsförbund ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Information om fosforfilterbyte samt kontaktuppgifter finns på VafabMiljös hemsida:

Fosforfilter på VafabMiljö

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avloppsanordningar ska enligt avfallsföreskrifterna ske minst en gång per år. Om du äger en fastighet med låg belastning på avloppsanläggningen finns möjlighet att ansöka om förlängt hämtningsintervall för slamtömning. Slamtömning är ett kommunalt ansvar och sker via VafabMiljö Kommunalförbund.

Om du har praktiska frågor angående slamtömning, eller vill ansökan om uppehåll i slamtömningen kan du vända dig till VafabMiljö.

Slam på VafabMiljö

Eget omhändertagande från enskilda avloppsanordningar

I vissa fall kan fastighetsägare ta hand om avfallet från hushållets enskilda avlopp på sin egen tomt. För att själv få ta hand om urin, latrin, slam eller fosformaterial för spridning på egen tomt måste du först kontakta Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

På avloppsguiden kan du läsa mer om hur du kan ta han dom ditt egna avloppsavfall.

Ta hand om avfallet på Avloppsguiden

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: