Schakttillstånd och trafikanordningsplan

För alla slags arbeten som innebär grävning och schaktning på kommunens mark, krävs schakttillstånd och en ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan). 

Schakttillstånd

Tillståndet fungerar även som beställning för återställning av markbeläggningen. Som entreprenör ansvarar du för att arbetet utförs med största möjliga försiktighet både över och under mark. Utförligare information hittar du i instruktionerna nedan.

Ansökan om schakttillstånd ska göras minst fem arbetsdagar innan planerad byggstart. Vid akuta fel, som läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast en vecka efter att arbetet påbörjades.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vid schakttillstånd och för arbeten på eller i anslutning till kommunala gator och gång- och cykelbanor, ska alltid en ansökan om TA-plan göras. TA-planen ska sen godkännas av oss och TA-planen ska alltid finnas på plats vid arbetet.

Ansökan om TA-plan ska alltid göras för arbeten som påverkar trafiken.
Till exempel vid uppställning av:

 • skylift
 • container
 • byggnadsställning

Trafikanordningsplanen är till för att:

 • Varna trafikanterna i god tid innan de kommer in i arbetsområdet
 • Vägleda trafikanterna på ett tydligt och säkert sätt genom eller förbi arbetsplatsområdet
 • Värna om säkerheten för personalen som ska utföra arbete
 • Kom ihåg att tänka på säkerheten och framkomlighetenäven för cyklister och fotgängare

En TA-plan ska innehålla:

 • Uppgifter om utföraren
 • Plats för arbetet
 • Datum och tider för arbetets start och slut
 • Namn på ansvariga personer.
 • Ritning där det framgår på vilket sätt trafikanordningar kommer att användas
 • Skicka in 5 dagar innan start

Avgifter och viten

Varje godkänt schakttillstånd innebär en avgift på 1 500 kr exkl. moms. Om inte TA-plan och/eller ansökan för schakttillstånd/färdiganmälan kommer in till Kungsörs kommun eller om erforderlig utmärkning vid schakt saknas eller andra förseelser, kommer vite att utfärdas enligt beslut i KF 2019-11-25, se separat dokument för samtliga vitesbelopp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: