Kontrollkrav

För att säkerställa att en byggnation eller annan åtgärd utförs på rätt sätt och med ett tekniskt riktigt resultat som motsvarar samhällets krav på säkerhet i och kring byggnader krävs kontroller under arbetets gång. En kontrollplan som dokumenterar dessa kontroller ska finnas och oftast även en kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast ha en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan samt se till att planen och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygglovenhetens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Kraven är, enligt Plan- och bygglagen, att den kontrollansvarige är certifierad med lägst behörighet för projektets svårighetsgrad, och ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna kontakta oss på bygglovenheten så hjälper vi dig.

Kontrollplan

Till alla byggprojekt behöver du skicka med en kontrollplan för att få startbesked. Det finns inga undantag från kravet på kontrollplan. Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel kontrollplan".

En anpassad kontrollplan ska alltså tas fram av dig som byggherre oftast tillsammans med den kontrollansvarige som du anlitat för åtgärden. Kontrollplanen ska senast finnas på bygglovenheten inför det tekniska samrådet. Är det möjligt skickas planen med redan vid ansökan eller anmälan.

En kontrollplan ska alltid tas fram för åtgärder som kräver

  • Bygglov
  • Rivningslov
  • Anmälan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för aktuell åtgärd. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.

Vad ska kontrollplanen innehålla

Kontrollplanen är ett dokument som ser till att dokumentera:

  • vilka kontroller som ska göras och mot vad kontrollerna ska ske
  • vem som ska göra kontrollerna
  • vilka anmälningar som ska göras till bygglovenheten
  • vilka arbetsplatsbesök som bygglovenheten ska göra och när de bör ske
  • vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till
  • hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand
  • hur kraven på varsamhet och förvanskningsförbud säkerställs

Kontrollerna kan till exempel gälla en byggnads fuktskydd eller en konstruktions bärighet, stadga och beständighet.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande och liknande som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: