Tillsyn på avloppsanordningar

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvaret för tillsynen av enskilda avlopp i kommunen. Tillsynen sker oftast i form av inspektioner av äldre befintliga avloppsanordningar samt tekniskt avancerade avloppsanordningar som minireningsverk och stora gemensamma anordningar. Inkommande klagomål är en annan del av tillsynen. Tillsynen är enligt lag avgiftsfinansierad och avgift tas ut vid tillsyn.

Små avlopp – ingen skitsak

Standarden på befintliga avloppsanordningar varierar. För att minska den totala miljöbelastningen från enskilda avlopp har Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) utfört inventeringar av enskilda avlopp i kommunen enligt Naturvårdsverkets kampanj ”Små avlopp – ingen skitsak”.

I dag är alla enskilda avlopp i kommunen nu inventerade. De avloppsanordningar som bedömdes bristfälliga under inventeringen har inspekterats och till stor del åtgärdats. Det fortsatta arbetet är inriktat på att ställa krav på åtgärder för de avloppsanordningar som fortfarande har brister samt att inspektera avloppsanordningar som är äldre än 20 år.

Shematisk beskrivning av tillsynsprocessen enskilda avlopp

Inspektionsfas

Inventeringen skedde i första hand via utskick av blanketter. De fastigheter som vid inventeringen hade en bristfällig avloppsanordning besöks och inspekteras på plats. Inget godkännande lämnas vid inspektionstillfället utan bedömningen görs efter det att alla handlingar granskats. Det kan exempelvis handla om beskrivningar av avloppets utformning från när det anlades.

När bedömningen av avloppsanordningen är färdig får du en inspektionsrapport där resultatet framgår. Du får här besked om anordningen är acceptabel eller om den bedöms som undermålig och i behov av förbättringar.

Krav på avlopp som bedöms som undermåliga

Om VMMF bedömer att anordningen är bristfällig så förbjuds fortsatt utsläpp av avloppsvatten till anordningen. Förbudet träder vanligtvis i kraft två år från att bedömningen från inspektionen meddelats. Du behöver då bygga en ny avloppsanordning, förbättra den befintliga eller ta bort vatteninstallationer och plugga avloppsledningen. Innan åtgärder vidtas ska en ansökan/anmälan lämnas till VMMF (se bygga eller förändra avlopp). När din ansökan/anmälan har godkänts får du tillstånd att bygga/åtgärda avloppsanordningen. När åtgärden är utförd blir förbudet inaktuellt.

Avgifter

VMMF tar ut avgift för den tid som lagts ner på ärendet. Avgift tas även ut för handläggning av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten.

Vid tillsyn med anledning av klagomål tas avgift endast ut om klagomålet visar sig vara befogat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här