Antidiskriminering

Diskriminering handlar om att människor i samma situation behandlas olika utan giltiga skäl. Detta är kränkande för dig som blir utsatt och strider emot grundregeln om mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Vad säger lagen?

En förutsättning för att bekämpa diskriminering är en effektiv och heltäckande lagstiftning mot diskriminering. Från 1 januari 2009 gäller diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Lagen är en sammanslagning och utveckling av tidigare diskrimineringslagar. Lagen ska bidra till lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsutryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Dessa är så kallade diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet.

Hit kan du vända dig om du blir diskriminerad


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: