Allas lika värde

Grundläggande för allt vårt arbete på Hagaskolan är att alla människor har
lika värde. Vår verksamhet ska genomsyras av nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier, våld och kränkande handlingar.

Vi arbetar medvetet med att stärka förmågan hos alla barn och elever att fungera i ett demokratiskt samhälle.

Alla vuxna i skolan har ett gemensamt ansvar för barnens och elevernas
välbefinnande. Att vistas med elever på raster och lektionsfri tid ska vara ett
naturligt förhållningssätt för all personal på skolan. Relationer och bemötande
är nyckelord och en viktig del för den totala måluppfyllelsen på vår skola.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Ett verkyg för att förebygga, upptäcka, motverka och agera mot sådant som bryter mot dessa värderingar är vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Planen för likvärdig behandling är ett levande dokument och hjälper oss i vårt dagliga arbete på skolan. Alla skolans medarbetare ansvarar tillsammans för
arbetet med likvärdig behandling.

Planen utvärderas och arbetas om en gång om året. Hela planen finns att läsa på kommunens webbplats och i varje klassrum.  

Vår vision

Hagaskolans vision är att ge våra elever bästa möjliga start på livet. I det innefattas både kunskap och trygghet. Vi tror på att alla barn gör rätt om de kan och får rätt förutsättningar. Det är vi vuxna som måste hjälpa barnen genom att ge dem de strukturer de behöver för att få lyckas i skolan. Vi på Hagaskolan har ett uppdrag att stimulera alla våra elever att nå så långt de kan utifrån sina förmågor, både kunskapsmässigt och socialt.Kunskap, trygghet och trivsel är våra ledord.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: