Klipp häcken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Du som fastighetsägare är skyldig att klippa häcken eller beskära träd för säker trafik på gatorna. Du kan hjälpa till att förbättra trafiksäkerheten. Klipp växtligheten. Du kan rädda liv!

Träd och häckar som skymmer sikten

I plan- och bygglagen står att tomter, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, skall hållas i vårdat skick. Vid gatukorsningar ska tomthörn vara utformade så att trafikanter lätt kan se över buskar och planteringar. Växtlighet ska skötas så att det inte uppkommer risk för skada.

Fastighetsägare ansvarar för att:

  • Häckar, buskar, träd, stängsel, upplag eller andra föremål tas bort eller hålls i sådan höjd över gatunivån att sikten och trafiken inte hindras. (Max 80 centimeter)
  • Häckar, buskar, och träd inte inkräktar på gångbanans eller körbanans bredd. De får inte hänga ner så att sikten skyms eller så att trafiken hindras.
  • Den fria höjden för gångbana är minst 2,5 meter och för körbana minst 4,6 meter.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill gång- eller cykelväg eller gata ska du se till att
växterna inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel på 10 meter åt vardera hållet. Tänk också på att stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häckar bör placeras minst 60 centimeter innanför. 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart ska växterna inte vara högre än 80 centimeter inom sikttriangeln. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller längs gatan/gångbanan.

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom ditt eget område. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Denna är 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.

Bilden visar att häckar ska vara högst 80 centimeter höga i korsningar (till 10 meter från korsningen).
Bilden visar att fri höjd över gångbana ska vara minst 2,5 meter, över cykelbana minst 3,2 meter och över bilväg minst 4,6 meter.

Tillsynsmyndighet är Västra Mälardalens Myndighetsförbund, bygglovenheten.

Klipp Häcken! Du kan rädda liv.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: