Resultatet av SCB:s medborgarundersökning 2021

Nu är resultatet av medborgarundersökning klar. I Kungsör skickades enkäten till ett slumpmässigt urval på 1000 personer. För att vara med i urvalet krävs en ålder på 18 år och svarsandelen för Kungsörs kommun blev 36 procent. 

Undersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Den innehåller även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Resultatet kommer att användas i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Svarsfrekvens och tillförlitlighet

Det finns ingen gräns för hur stor andel av urvalet som krävs för att vara godtagbart, då det inte är svarsfrekvensen i sig som avgör om undersökningens resultat är tillförlitligt. Det handlar främst om att de som svarar ska representera alla kommuninvånare på ett bra sätt. Bortfallet, det vill säga de personer som slumpmässigt valts ut för att ingå i undersökningen men av ett eller annat skäl inte svarar, är en stor utmaning för såväl SCB som andra aktörer som genomför statistiska undersökningar. SCB jobbar kontinuerligt med att hitta sätt för att få fler att svara på deras undersökningar. Även vi kommuner som deltar, marknadsför undersökningen för att öka svarsfrekvensen. Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används ofta viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande till den verkliga sammansättningen i befolkningen, väger den gruppens svar tyngre i resultaten. Något som talar för att viktningsmetoden fungerar i medborgarundersökningen, samt att de som svarar tycks representera kommunens medborgare på ett bra sätt, är att undersökningens resultat inte tycks förändras kraftigt beroende på svarsfrekvens. SCB ser stabila resultat på helhetsnivå över tid.

Här kan du läsa en sammanfattning av delarna

Hur ser medborgarna på Kungsörs kommun som en plats att bo och leva på?
Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?
Hur ser medborgarna i Kungsörs kommun på sitt inflytande i kommunen?

Påverka på andra sätt

Kommunen arbetar också på olika sätt med att förbättra möjligheten till inflytande och påverkan. Du vet väl att du kan lämna synpunkter och medborgarförslag på webben.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: