Vanliga frågor och svar

Nedan följer de vanligaste frågor och svaren kring ansökan om ekonomiskt bistånd. På Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar man ytterligare information.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan få om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

Eftersom försörjningsstödet är inkomstprövat måste en socialsekreteare göra en utredning. För att vi ska kunna betala ut försörjningsstöd måste du ha ett faktiskt behov av ekonomisk hjälp. Dessutom måste alla andra möjligheter för dig att klara din försörjning vara uttömda.

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv. Socialtjänstlagen betonar ditt eget ansvar för din situation.

Vad krävs för att jag ska ha rätt till försörjningsstöd?

Försörjningsstöd ska fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem, och du har alltid i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation.

Du ska stå helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd, och därmed har du för det mesta inte rätt till försörjningsstöd om pengar eller andra tillgångar finns. Du ska också i första hand söka alla de generella förmåner och ersättningar som finns (exempelvis sjukpenning, full föräldrapenning, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd) innan rätten till försörjningsstöd kan gälla.

Om du exempelvis är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande kräver socialtjänsten att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och att du söker arbete aktivt. Då kan socialtjänsten även kräva att du deltar i kommunens eller Arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

Om du är sjukskriven ska detta styrkas med läkarintyg. Om sjukskrivningen blir långvarig kan socialtjänsten även kräva att få se läkarens plan för din rehabilitering.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet består dels av en riksnorm, det vill säga kostnader som är någorlunda lika för alla, och dels av skäliga kostnader utanför riksnormen. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien.

Provberäkning

Socialstyrelsen har tagit fram en provberäkning och med hjälp av den kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen och de uppgifter som du själv matar in.

Vad händer med de uppgifter jag lämnar?

Om socialtjänsten gör kontroller hos andra myndigheter så ska det vara godkänt av dig, antingen genom att du skriver under ansökningsblanketten eller genom ett samtycke från dig.

Socialtjänsten ska bara dokumentera det som behövs för utredning och beslut, och du har alltid rätt att läsa vad som skrivits om dig. Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, och får därmed inte lämnas ut om inget samtycke finns från dig.

Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

Om du lämnar felaktiga uppgifter eller undanhåller uppgifter i din ansökan kan du bli återbetalningsskyldig. Om du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till socialtjänsten betraktas det som ett bidragsbrott och kan leda till polisanmälan.

Har jag möjlighet att söka försörjningsstöd om jag avbrutit gymnasiet?

Om du är under 18 år ska dina vårdnadshavare försörja dig, men om du har fyllt 18 år kan du söka försörjningsstöd. Om du avslutar dina studier så ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande, och Socialtjänsten kan då kräva att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Kan jag som ungdom få flytta hemifrån?

Ungdomar har inte någon självklar rätt till bistånd till kostnader för eget boende, utan endast om det finns väldigt starka skäl för en eventuell flytt. Ungdomar förväntas inte att flytta hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

Kan jag få försörjningsstöd när jag fortfarande går på gymnasiet?

Vårdnadshavare har försörjningsplikt till dess barnet fyller 18 år (enligt Föräldrabalken (1949-:381) 7 kap. 1 §). Om barnet efter denna ålder fortfarande går i skolan, exempelvis gymnasiet eller jämförlig utbildning, är vårdnadshavare försörjningsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till 21 års ålder. Försörjningsskyldigheten gäller oavsett om barnet bor hemma eller har ett eget boende.

Måste jag sälja bil och hus/bostadsrätt för att få försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har ekonomiska problem. Om ditt behov är kortvarigt krävs inte att du säljer hus och bil. Detta kan dock bli aktuellt om behovet bedöms bli långvarigt.

Min socialsekreterare är inte i tjänst, vart kan jag vända mig?

Om din socialsekreterare inte är i tjänst finns det andra som kan gå in i ditt ärende för att besvara dina frågor. För att komma i kontakt med en annan socialsekreterare kan du ringa mottagningen för Ekonomiskt bistånd alternativt besöka Individ- och familjeomsorgens reception.

Jag förstår inte mitt beslut/papper ni har skickat till mig, var kan jag få hjälp?

Om du behöver hjälp med att förstå ditt beslut eller få några frågor besvarade kan du vända dig till din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

Hur överklagar jag ett beslut?

Varje ansökan som du gör ska leda fram till ett beslut som är motiverat och skriftligt. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till den nämnd som fattat beslutet. Överklaga beslutet genom att skriva ett brev där du anger beslutets datum och vilken ändring i beslutet som du vill ha.

Du har tre veckor på dig att lämna in din överklagan från den dag då du fick ta del av beslutet, annars kan överklagan inte prövas. När överklagan har lämnats till nämnden görs en bedömning om beslutet ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas det vidare till Förvaltningsrätten för prövning. Om du är osäker på hur du överklagar ett beslut kan du fråga din socialsekreterare om hjälp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: