Så här ansöker du

För att få hjälp och stöd med insatser som hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, avlösning, korttidsboende och trygghetslarm samt särskilt boende behövs ett beslut om bistånd.

Ansökan kan göras muntligen eller skriftligen, via telefon, mail, blankett eller i vår e-tjänst.

Ansökan hos biståndshandläggare;

  • På telefon 0227-60 03 00 på telefontid måndag-fredag 08.00-09.30. Om du ringer efter telefontid kan du lämna ett meddelande via växeln
  • Via maila på: bistandshandlaggarna@kungsor.se
  • Via blankett som kan hämtas här på hemsidan
  • Via e-tjänsten.

Efter att du ansökt kommer någon från biståndsenheten återkommer till den enskilde inom 24 timmar måndag-fredag.

Promenad

Så här går det till att ansöka om bistånd

Kontakt tas

Den enskilde, en anhörig eller en laglig företrädare, kan ansöka om insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller insatser enligt SoL, Socialtjänstlagen. Med företrädare menas vårdnadshavare, förvaltare eller god man. Därefter tar biståndshandläggaren kontakt med den sökande.

Information

Biståndshandläggaren ger information om olika hjälpinsatser och kartlägger vilken hjälp den sökande har för behov.

Ansökan

Den enskilde eller god man avgör om man vill ansöka om hjälp och vilken hjälpinsats man ansöker om. Ansökan om bistånd kan göras både muntligt och skriftligt.

Utredning

För att utreda behovet av hjälp kan biståndshandläggaren göra ett hembesök eller så bokas ett besök in på kontoret. I de fall en person har ändrade behov
efter sjukhusvistelse kontaktar sjukvården biståndsenheten innan utskrivning. I biståndshandläggarens utredning om hjälpbehov behövs ibland annan information. Det kan vara uppgifter från läkare eller annan medicinsk personal, eller från utförare som känner den enskilde.

Biståndsbeslut - (bifall) insatsen beviljas

Biståndsbedömaren fattar ett biståndsbeslut om vilken insats den sökande har rätt till och omfattningen av insatsen utifrån gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.

Varje ansökan ska hanteras skyndsamt. Efter avslutad utredning skickas utredning med beslut hem till den sökande.

Biståndsbeslut - avslag

Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag kan också ges för en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som den sökande önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt lag.

Överklagan

Ett beslut om avslag kan överklagas. Information om hur man överklagar lämnas tillsammans med beslutet. Mer information hittar du under sidan överklaga beslut. 

Beslutet verkställs

När biståndsbeslutet är klart kan hjälpinsatserna påbörjas.

Handläggningstid

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut.

Självständig så länge som möjligt

I Kungsörs kommun samarbetar biståndshandläggare och arbetsterapeut med förebyggande och tidiga insatser. Målet är att kunna erbjuda insatser i ett tidigt skede i form av rehabiliterande insatser, exempelvis hjälpmedel för att minska risk för olyckor och skador som kan innebära ett utökat hjälpbehov. Tidiga insatser kan också vara att få information om vilka insatser som finns att tillgå inom kommunen, exempelvis anhörigstöd, mötesplatser, dagverksamhet för personer med demenssjukdom eller trygghetslarm.

I Kungsörs kommun arbetar vi för:

  • Att du ökar eller bibehåller din funktionsförmåga och klarar dina vardagliga aktiviteter med ökad eller bibehållen självständighet.
  • Att du ökar eller bibehåller din trygghet och säkerhet.
  • Att du kan bibehålla dina fysiska och psykiska förmågor för att kunna fortsätta bo i eget boende.
  • Att minska och/eller skjuta på ditt behov av omsorgsboende, hemtjänst och/eller hemsjukvård.

Är du intresserad av att få kontakt med en biståndshandläggare för att få information gällande tidiga insatser kan du ringa 0227-600 300, måndag till fredag 08.00-09.30.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: