Ventilationskontroll

Att ventilationen fungerar som den ska är viktigt för välbefinnandet hos dem som bor eller arbetar i byggnaden. Därför finns regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Kontrollen visar om ventilationen fungerar som det är tänkt, men inte om den faktiskt fyller det behov som finns. Om ventilationen behöver ändras kan detta omfattas av anmälan enligt Plan- och bygglagen.

Den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler fick riksdag och regering att införa regler om obligatorisk ventilationskontroll, OVK, 1991.

Sedan 1 maj 2009 gäller att ventilationen ska kontrolleras med antingen tre eller sex års intervall.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem, samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd från- och tilluft, med eller utan värmeåtervinning, ska besiktigas vart tredje år.

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med självdrag eller fläktdriven frånluft med eller utan värmeåtervinning ska besiktigas vart sjätte år.

Småhus är undantagna från kontrollen utom den första besiktningen av FT-ventilation vid nybyggnation. Där ansvarar fastighetsägaren vanligen för sin egen boendemiljö.

Resultatet av ventilationskontroll

En ventilationskontroll visar om ventilationssystemet fungerar på det sätt som det konstruerats för. Den visar alltså inte om ventilationen i sig är under- eller överdimensionerad i förhållande till aktuellt behov. Om verksamheten i en fastighet förändras kan man därför behöva anpassa ventilationen även om kontrollen inte visar på några brister.

Fem viktiga begrepp för en rätt genomförd ventilationskontroll

 • Byggnadens ägare:
  Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen. Ägaren ska i god tid beställa besiktning av behörig besiktningsman.
 • Besiktningsman:
  Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.
 • Protokoll:
  Kontrollen ska utföras mot de regler som gällde när bygglovet gavs och i överensstämmelse med den verksamhet som bedrivs. Av protokollet ska framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller ej. Protokollet ska tillställas byggnadens ägare och kommunen (bygglovenheten).
 • Intyg:
  Ett särskilt intyg ska utfärdas om genomförd kontroll med angivande om datum för kontrollen. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, exempelvis i trapphus och entréer.
 • Byggnadsnämnd:
  Byggnadsnämnden, för Arboga och Kungsör motsvaras detta av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion, kontrollerar att förordningen om obligatorisk ventilationskontroll efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Mer information

 • Boverkets information om obligatorisk ventilationskontroll
 • Branschorganisationen Svensk Ventilation, för dig som jobbar med ventilation

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: