Pengar och ekonomi

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan röra sig om tillfälliga problem men det kan också handla om mer långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta kan innebära att man behöver hjälp och stöd med sin ekonomi. Rätten till ekonomiskt bistånd regleras av socialtjänstlagen och av lokala riktlinjer för det ekonomiska biståndet antagna av socialnämnden i Kungsörs kommun.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd kan beviljas den som inte kan få sitt och sin familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt. Biståndet är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att det ekonomiska biståndet ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Rådgivning

I vår uppgift ingår att på bästa sätt försöka hjälpa dig att bli självförsörjande. Det innebär att du förutom försörjningsstöd kan få information, rådgivning, praktik och annat stöd som kan vara en hjälp på vägen för att bli självförsörjande.

Vi kan även hjälpa till i kontakten med budget- och skuldrådgivning.

Tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt 26 kap. 1§, Offentlighets- och sekretesslagen.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke.

Sekretess

Uppgifterna som du lämnar till socialtjänsten i samband med ansökan registreras i ett dataregister. Det är endast socialtjänsten som har tillgång till dataregistret. Din handläggare upprättar en elektronisk personakt för din ansökan tillsammans med utredning, beslut och de journalanteckningar som handläggaren gjort.

När din ansökan är färdigbehandlad och du inte längre behöver ekonomiskt bistånd avslutas ditt ärende och arkiveras. Endast du har rätt att få se vad som skrivs i din personakt.

De uppgifter som du lämnar till oss och det du pratar med din handläggare om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga. Uppgifter du lämnar till socialtjänsten skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Vid samverkan med andra myndigheter krävs därför att du samtycker till detta. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

För att söka eller få mer information om ekonomiskt bistånd kontaktar du Försörjning och stöd enligt uppgifterna nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: