Abonnemang och taxor

Vatten- och avloppstaxan består av två delar:

 • Anläggningsavgift (anslutningsavgift) – en engångsavgift
  som bidrar till kostnaden för att bygga de lokala ledningsnäten.
 • Brukningsavgift – finansierar drift och underhåll av
  huvudledningar samt övriga anläggningar för vattenleveranser och avlopp.

Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en
årskostnad för abonnemanget och en bostadsenhetsavgift och den rörliga delen
baseras på den vattenförbrukning som mäts med vattenmätare.

VA-verksamheten bekostas med avgifter enligt en taxa som fastställs av
kommunfullmäktige, inte av skattepengar.

Det här ingår i ditt VA-abonnemang:

 • kostnader för rening och distribution av dricksvatten
 • omhändertagande och rening av avloppsvatten
 • drift och skötsel av alla tillhörande VA-anläggningar (vattentorn,
  pumpstationer och rörledningar)
 • underhåll och service av kommunens vattenmätare
 • information, rådgivning och annan administration

Hur mycket kostar vattnet?

För normaltaxan är 4 410,46 kronor per år fast abonnemangsavgift och 1 742,19 kronor per år bostadsenhetsavgift. En kubikmeter vatten kostar 32,40 kronor inklusive moms. Förbrukningen för olika personer kan skilja stort, men ett riktvärde man har är att en person gör av med cirka 50 kubikmeter vatten per år.

Ett räkneexempel för en familj på 4 personer, som gör av med 200 kubikmeter
vatten på ett år, blir att de får en total kostnad på ungefär 12 633 kronor. Då
ingår både den fasta och den rörliga delen. En förbrukning som är hälften så
stor, 100 kubikmeter, ger som jämförelse en ungefärlig årskostnad på 9 393
kronor.

Anslutningsavgift

För att ansluta ett nybyggt enfamiljshus, med en tomtyta på 1000
kvadratmeter, till dag- spill- och dricksvattennätet kostar det cirka 148 565 kronor inklusive moms. Priset beror bland annat på tomtens yta och hur många
lägenheter huset rymmer.

Fakturering

För hushåll kommer fakturan varannan månad. Du kan även välja att betala via
autogiro eller via e-faktura.

Mätaravläsning

I Kungsör tillämpar vi självavläsning av vattenmätaren. Du som är VA-kund får
en gång per år ett självavläsningskort som ska fyllas i och återsändas till oss
för registrering, det brukar ske under hösten i oktober-november varje år.

Utebliven avläsning kan medföra för hög eller för låg preliminär debitering.
Kan du av något skäl inte läsa av vattenmätaren själv, kontakta Kungsörs Vatten AB på telefon 0227-600270.

Ägarbyte

Du som är fastighetsägare och ska sälja din fastighet ska göra en
uppsägning/flyttanmälan till Kungsörs Vatten AB. Avsluta ditt abonnemang
på VA genom att kontakta Kungsörs Vatten AB, ekonom Lena
Pettersson.

För uppsägning/flytt av abonnemanget tar kommunen ut en administrativ avgift
på 285 kronor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: