Trivsel och ordning

På Hagaskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för
att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö. Att vi ska kunna vistas i en
trygg och lärande skolmiljö.

Ordningsregler Hagaskolan

BAKGRUND 

I Skollagen 2010:800 kan vi läsa att: ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.”  

PROCESS FÖR FRAMTAGANDE AV ORDNINGSREGLER 

Under höstterminen tar elevrådet upp skolans ordningsregler och utvärderar hur de fungerar. Ett utkast görs som samtliga klasser arbetar vidare med. Elevrådet träffas igen för att diskutera de synpunkter som kommit in. Rektor tar med sig elevrådets synpunkter till arbetslagen på skolan och beslutar därefter vilka regler som ska gälla på skolan. Rektor kan med kort varsel och på förekommen anledning revidera befintliga ordning. 

ORDNINGSREGLER

Elever på Hagaskolan har rätt till:

  • en bra arbetsmiljö

Därför kommer vi i tid till lektioner eller möten och har med det material som läraren bestämt. Därför har vi inga ytterkläder på oss under lektionstid.

Därför hjälps alla åt med att skapa studiero i klassrummet.

Därför ska IT-verktyg (mobil, dator etc) användas med sunt förnuft och under lektionstid om läraren samtycker.

Därför ska läraren tillfrågas om det är okej att filma eller fotografera en föreläsning/lektion.

Därför håller vi god ordning både inomhus och utomhus.

Därför har vi i skolan och på internet ett respektfullt förhållningssätt till varandra.

  • att utveckla sina kunskaper och sin egen person

Därför tar vi personligt ansvar för hur vi agerar.

Därför visar vi respekt för alla på skolan.

Därför leder läraren undervisningen och ger instruktioner som eleverna följer.

Därför deltar du som elev aktivt i undervisningen så att du kan påverka.

Därför måste du som elev säga till när du inte kan eller förstår, våga fråga!

  • en trygg och säker tillvaro under skoltid

Därför har vi nolltolerans mot t ex våld, utfrysning, elaka blickar och förolämpningar.

Därför hämtar vi en vuxen om vi ser att någon är ledsen eller om det uppstår en konflikt.

Därför gör vi snöbollarna extra stora och bygger snögubbar istället för att kasta dem på varandra.

Därför har endast elever i åk 4-5 möjlighet att cykla till skolan utan en vuxen vid sin sida.

Därför parkeras cyklar, skateboards och in-lines med mera under skoltid.

Därför använder vi hjälm när vi cyklar, åker skateboard eller in-lines med mera till och från skolan.

Därför använder vi också hjälm när vi leker i isbackarna eller vistas på isen på skolgården.

Därför använder vi skogens pinnar för att bygga kojor.

Därför lämnar vi inte skolområdet utan lov.

Därför anmäler sig besökande till expeditionen eller till en lärare.

Vad händer om man inte följer reglerna?

Om man bryter mot skolans regler så används de åtgärder som beskrivs i skolans likabehandlingsplan eller i konsekvenstrappan. Konsekvenstrappan och likabehandlingsplanen finns till för att alla elever på skolan ska trivas och ha en bra studiemiljö. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här