Lantbruk

Sveriges lantbruk bidrar med öppna landskap, livsmedel och många andra värden men kan också på grund av bland annat gödselmängder och användning av bekämpningsmedel betraktas som miljöfarliga verksamheter. Därför omfattas många lantbruk av anmälningsplikt och miljötillsyn.

Information om vilka verksamheter som behöver tillstånd och vilka som omfattas av anmälningsplikt kan du hitta Miljöprövningsförordning (SFS 2013:251). Där finns även angivet vad som avses med en djurenhet inom varje djurslag. Här ges en översikt.

Anmälningsplikt

Anmälan krävs vid djurhållning av mer än 100 djurenheter om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt nedan.

Anmälningspliktiga verksamheter (C-verksamheter) ska, senast sex veckor innan verksamheten startar, skriftligen anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och hälsoskyddsenheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

När anmälan är handlagd får verksamheten ett skriftligt beslut. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan, om det behövs, förelägga om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått.

Tillståndsplikt

Tillstånd krävs för verksamheter som kan antas ha en stor miljöpåverkan. Tillståndsprövning sker hos Miljödomstolen (A-verksamheter) eller hos Länsstyrelsen (B-verksamheter).

Tillstånd krävs vid djurhållning av:

  • mer än 40 000 platser för fjäderfän,
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
  • mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller
  • så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter
  • mer än 400 djurenheter nötkreatur, hästar eller minkar, dock ej inhägnad.

Tillståndet söks hos Miljöenheten på Länsstyrelsen. Vid tillståndsansökan kontakta Länsstyrelsen i Västmanlands län, på telefon: 010 - 224 90 00.

Blanketter

Anmälningsblankett för C-verksamhet finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: