Digitala verktyg för skolarbete

I dag ingår informationsteknik (it) och digitala lärverktyg som en naturlig del i skolans uppdrag att ge eleverna kunskap och måluppfyllelse.

IT i skolan för alla elever

Skolorna i Kungsörs kommun har utrustats med interaktiva skrivtavlor och projektorer i klassrummen. Smarta programvaror och webbtjänster i kombination med tryckt material och lärarnas egna kunskapsbanker ger idag en stabil bas för den pedagogiska utvecklingen.

Pedagogiska fördelar – skapa, dela och samarbeta

Med ditt lärverktyg kommer du kunna skapa, dela och samarbeta. Grundregeln är att de verktyg eleverna får i skolan ska användas till skolarbete. Du får använda verktygen hemma och i privat syfte. Däremot får inga applikationer (appar) eller program laddas ner på verktygen utan skolans tillåtelse.

Till för skolarbete – det är grundregeln

En grundläggande utgångspunkt är att de datorer, lärplattor, nätverk, it-system och applikationer som finns tillgängliga genom skolan används i utbildningssyfte. Vårdnadshavare till de elever som erbjuds att disponera ett digitalt verktyg måste skriva på ett låneavtal.

Privat användning är tillåten, om det sker på ett sätt och i en omfattning som har med skolans utbildningsverksamhet att göra eller om det leder till ökad kunskap och förståelse för datorn eller lärplattan som utbildningsverktyg.

Enkelt uttryck kan man säga att du får använda datorn eller lärplattan när du vill, så länge du har nytta av det i ditt skolarbete och så länge det är lagligt.

Wifi ger tillgång till nätet – men allt är inte tillåtet

På skolan har du tillgång till internet via Wifi. Verktygen är inte försedda med egna surfabonnemang utan kräver tillgång till Wifi om du vill surfa även utanför skolan.

Tillgången till internet ska vara ett stöd i undervisningen eller i självständiga studier. Därför ska surfande alltid ha en koppling till skolverksamheten. Det innebär att inte alla webbplatser eller allt material som finns på internet är acceptabelt att ta del av.

Det är inte tillåtet att besöka internetsidor med material som uppmuntrar till och förskönar:

  • våld
  • rasisim
  • extremism
  • terrorism
  • porr
  • diskriminering eller kränkande behandling

Du kan i undantagsfall behöva besöka sådana sidor för ditt skolarbete. Då ska du i förväg prata med, och få tillåtelse av din lärare att göra det.

Följ lagen om upphovsrätt

Du får aldrig ladda ned, sprida eller lagra upphovsrättskyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd. Rättighetshavare är i utgångsläget den som har skapat materialet, exempelvis ett stycke musik, en film eller ett konstverk. Fildelning av upphovsrättsskyddat material är alltid förbjudet.

Installera inget själv på plattor eller datorer

Applikationer (appar) eller program får inte laddas ner på de digitala verktygen utan skolans tillåtelse. Du får heller inte manipulera eller sprida den programvara som skolan tillhandahåller.

Det är förbjudet att sprida virus eller annan skadlig programvara. Det är heller inte tillåtet att försöka utnyttja felkonfigurationer, programfel eller på annat sätt manipulera it-systemen.

Eget användarkonto med e-post och lagringsutrymme

När skolan i arbetet med de digitala verktygen använder molntjänsten Google Apps for Education, GAFE (främst för eleverna från mellanstadiet och uppåt) skapas för alla elever och lärare ett eget användarkonto. Kopplat till kontot finns då e-postfunktion, utrymme för att lagra dokument och andra datafiler och flera funktioner, som kalender och blogg – allt för att underlätta ditt skolarbete.

Om du väljer att kommunicera via e-post med dina lärare, eller klasskamrater ska du alltid använda din skolmejl. Använd inte något annat, privat e-postsystem.

Du ansvarar själv för att den egna inkorgen, skickat-mappen och skräppost-mappen rensas med jämna mellanrum. Du får inte använda systemet för att sprida virus, massbrev (så kallat ”spam”), kedjebrev eller andra obefogade massutskick.

Molntjänster som Google Apps for Education och iCloud

Molntjänster innebär att tjänster och verktyg levereras över internet (i molnet), utan att särskild programvara behöver installeras på datorn, plattan eller telefonen. Att använda sig av molnet gör dig oberoende av tid, plats och specifik dator, platta eller telefon. Du kommer åt ditt arbete överallt och alltid, bara du har en internetuppkoppling.

Kungsörs kommun har för att allt ska vara juridiskt korrekt skrivit avtal med den som levererar molntjänsten. Avtalet följs regelbundet upp av barn- och utbildningsförvaltningen.

Alla verktyg är märkta och går att kontrollera

Alla lärplattor och datorer är stöldmärkta och även på annat sätt manipulerade så de går att spåra och bli oanvändbara för obehöriga.

Allt som görs på lärplatta eller dator kan kontrolleras på olika sätt, bland annat med hjälp av logg- och historikfiler. Personalen på skolan har rätt att ta del av innehållet i din lärplatta eller dator. De kan göra det när som helst och oavsett om det finns misstanke om felanvändning eller inte. Skolan har även rätt att stänga av ditt användarkonto eller din lärplatta eller dator från internet eller till och med beslagta den om den har använts på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning eller regelverk.

Observera att detta kan innebära konsekvenser för ditt skolarbete. Din målsman informeras alltid.

Du är personligt ansvarig för vad som görs på din lärplatta eller dator, oavsett om det är du eller någon annan som har använt den.

Allt raderas när man slutar

När en elev slutar skolan eller flyttar från kommunen avslutas användarkonton och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas.

Om du som elev vill ha kvar ditt skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för ditt skolkonto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: