Elevinflytande

Ett nära samarbete med elever och vårdnads­havare är viktigt för att vi ska få en bra skola och utbildning. I olika forum möts vi för dialog och samarbete.

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö. 

Arbetslagskonferens med elever

En gång varje termin har vi arbetslagskonferens tillsammans med elever. Då får klasserna från rektor givna frågeställningar att diskutera, frågor som är kopplade till skolans utvecklingsområden. Varje klass skickar en representant att delta tillsammans med sin klasslärare. Konferensen leds av rektor.

Elevråd

På elevrådet finns representanter från de olika klasserna. Elevrådet träffas regelbundet och diskuterar frågor som rör skolan. Ämnen som tas upp kan vara skolmiljön, återkommande aktiviteter och annat som eleverna tycker är viktigt.

Klassråd

På klassråden kan eleverna i varje klass ta upp frågor som är viktiga för dem. Elevrådsrepresentanterna tar med sig de frågor som är
viktiga att lyfta på elevrådet.

Föräldra­samverkan

För oss är ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare viktigt. Kommunikation och dialog behövs för att du ska veta hur det går för ditt barn och vad som händer på skolan. I olika forum möter vi dig och ditt barn.

Utvecklings­samtal

En gång per termin har elevens lärare ett utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

Föräldramöte

Vi har föräldramöte en gång per termin. Om det behövs kallar vi till fler möten. 

Föräldraråd

I föräldrarådet ingår föräldrarepresentanter från varje årskurs, personalrepresentanter från skolans olika verksamheter, arbetslag och rektor.

Föräldrarådet har ett protokollfört möte ungefär en gång i månaden. Då lämnar bland annat rektorn viktig information. Alla berörda verksamheter redovisar sin verksamhet och eventuella förändringar. Tillsammans med personalen finns möjlighet att planera eventuella utflykter och traditioner.

Föräldrarådet agerar språkrör för alla föräldrar och har även möjlighet att prata direkt med politiker och tjänstemän. 

Kommungemensamt elevråd

Elevers delaktighet och inflytande 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: