Fågelskådning i Kungsör

För den fågelintresserade finns ett fågeltorn att tillgå vid Kungsudden.

Fågeltornet vid Kungsudden är lättillgängligt och första våningen är anpassad så att man kan komma upp med rullstol, rullator, barnvagn eller liknande.

Fågeltornet vid Kungsudden är upprustat 2018.

Kungsuddens strandäng

Strandängen restaurerades under år 2000-2003 och år 2014 med syftet att återskapa äldre våtmarksängar som vuxit igen och samtidigt öppna strandnära betesmarker. Floran ökar ständigt och den hävdgynnade floran har också en större betydelse när det gäller att ge näring åt områdets fåglar. Strandängen utgör en viktig resurs för fågellivet, dels som häckningslokal och dels som rastlokal för våra flyttfåglar.

Arter som är knutna till strandängar är bland andra storspov, tofsvipa, gulärla, skedand, årta och svarthakedopping.

Barkaröviken

Viken är ca 70 ha och ligger vid Hedströmmens utlopp i Mälaren. Den utgör en nordlig utpost till det stora slättlandskapet som är ett riksintresseområde. Viken är starkt igenväxt med bladvass och grenrör, övrig flora är bland annat älgört, gul svärdslilja, vattenskräppa, vasstarr, gökblomster, videört, fackelblomster, strandklo och svärdslilja.

I viken och dess omgivningar häckar cirka 50 fågelarter, till exempel sothöna, rörsångare, skäggdopping, brun kärrhök, rördrom, skäggmes, vattenrall, sävsångare, sävsparv, gäss, svanar, änder, vadare, brunand, vigg och olika doppingar.

Viken utgör en viktig rastplats för flyttfåglar och man kan räkna upp till ca 80 olika arter som stannar till i viken för att söka föda.

Även rovfåglar som hökar, vråkar, ugglor och falkar besöker viken för att söka föda.

Fågeltornet vid Barkaröviken är i dåligt skick har nyttjandeförbud tills vidare. Detta kommer att åtgärdas, antingen genom restaurering eller rivning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här