Trafiksäkerhet

Kommunen har ansvar för att utreda hur infrastrukturen ska se ut i framtiden. Det innebär att undersöka hur gator, vägar samt gång- och cykelvägar behöver förändras. Vi arbetar även tillsammans med Trafikverket när det gäller vägar och järnväg.

Exempelbild från MediaflowPro

.

Trafiksäkerhet är en av våra största och viktigaste arbetsuppgifter. Vi bearbetar och utvärderar trafikolycksfallsstatistik, utför trafikmätningar och planerar bland annat gång- och cykelbanor, gångpassager och hastighetsdämpande åtgärder som förhöjda korsningar, gupp, avsmalningar och blomlådor.

Varje år utförs trygghetsvandringar i kommunen där representanter från SPF, PRO, polisen, kommunen samt elevrådet på Kung Karls skola deltar.

  • Här kan du läsa mer om trygghetsvandringar

Det är viktigt att tänka på att trafiksäkerhet  angår alla och att vi tillsammans kan göra vägarna säkrare genom att följa regler och visa medtrafikanter respekt.

Trafikplan Kungsör

Nu gällande trafikplan (Trafiknätsanalys) för Kungsörs kommun antogs av kommunfullmäktige i april 2001. Arbete pågår med att ta fram en ny trafikplan och planen beräknas vara klar under 2023.

Anpassning för funktionshindrade

Kommunen arbetar fortlöpande med att anpassa gatumiljön för funktionshindrade. Man har exempelvis lagt ledstråk för synskadade på Torsgatan och Stortorget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: