Översiktsplan

Översiktsplanen är en vägvisare för framtiden

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ger framförhållning och beredskap för kommunens fortsatta utveckling och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Den tar upp grunddragen för hur användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen ska ske i framtiden. Frågor som besvaras är exempelvis var vi ska bygga nya bostäder, var företag kan etablera sig, var nya vägar ska dras. Planen kan ses som en vägledning när kommunen och andra myndigheter tar beslut, till exempel i bygglovsfrågor. Översiktsplanen utgör underlag för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande.

Gällande översiktsplan

Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 8 december 2014 och vann laga kraft i början av 2015.

Kartor till översiktsplanen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här