Sotning och sotare

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Kungsörs kommun.

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga partiklar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Det är kommunen som i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning och brandskyddskontroll.

Egensotning

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägaren själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur randskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningsmomentet.

Tillstånd behövs

Du som är fastighetsägare och vill rengöra/sota den egna fastigheten måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Kommunen får medge tillstånd om rengöringen/sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Vad gäller för sotning i Kungsör?

För Kungsörs kommuns räkning hanteras frågor som rör tillsyn och brandskyddskontroll av Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD).

Kontaktuppgifter till sotare i Kungsörs kommun:

Sot och Ventilationstjänst AB i Kungsör

E-post: info@sotarn.se

Telefon: 021-13 02 83

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: