Djur och husdjur

Djur kan både orsaka störningar och själva utsättas för lidande. Ansvaret för olika frågor avseende djur är uppdelade på flera instanser, bland annat länsstyrelse, kommun och polis. Även djurägare, fastighetsägare och du som boende kan behöva vidta egna åtgärder.

Djurskyddsfrågor hanteras av Länsstyrelsen

Från och med den 1 januari 2009 ligger djurskyddstillsynen, liksom tillsynen över foderproduktion och primärproduktion, på Länsstyrelsen. Om man misstänker att djur far illa eller att foder inte hanteras på ett säkert sätt så ska detta alltså anmälas till Länsstyrelsen.

För mer information och/eller kontakt med Länsstyrelsen i djurskyddsärenden inom Västmanland kontakta länsveterinär på Länsstyrelsen, telefon 010-224 90 00.

Ytterligare information om djuskyddsärenden finns på Länsstyrelsens webbplats.

Det är också hos länsstyrelsen man ska ansöka om tillstånd om man håller eller förvarar djur i större omfattning. Det gäller till exempel den som yrkesmässigt eller i större omfattning tar hand om andras djur, hyr ut djur eller föder upp och säljer djur. Det gäller också om man har tio eller fler vuxna hundar eller katter.

För mer information om när djurhållningen blir tillståndspliktig, se Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunal tillsyn – olägenhet orsakad av djur

Hos kommunen ligger tillsynen över olägenheter orsakade av djur. Med olägenhet menas en störning som kan påverka hälsan och som inte är ringa eller tillfällig. Det är dock alltid i första hand djurägaren eller fastighetsägaren som ska förebygga olägenheter.

Läs gärna mer om Västra Mälardalens Myndighetsförbunds klagomålshantering och våra övriga sidor om djur innan du kontaktar oss om olägenheter.

Kommunala skyttar

De så kallade kommunala skyttarna har tillstånd från polisen att skjuta inom tätbebyggt område. Miljö- och hälsoskyddsenheten ger skyttarna uppdrag om sjuka eller skadade djur upptäcks inom tätort.

I Kungsör kan du få kontakt med de kommunala skyttarna via kommunekologen. Kostnaden betalar du dock själv.

Polisärenden

Vissa djurärenden ska anmälas till polisen. Det gäller exempelvis lösspringande hundar, förvildade katter utan ägare, aggressiva djur (både vilda och tama) och trafikskadat vilt. Polisen nås på telefon 114 14.

Djurhållning inom detaljplan

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta gäller nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt orm.

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig. Vid en ansökan kommer närboende grannar att ges möjlighet att lämna synpunkter.

Ansökningsblankett

Blankett för ansökan om tillstånd till djurhållning inom detaljplan finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: